Anmärkningsvärt bristfälligt underlag inför ny skolorganisation!

Anmärkningsvärt bristfälligt underlag inför ny skolorganisation

 

Jag vet att det gäller att hålla sig kort för att alla ska läsa ett inlägg, men i det här fallet så måste jag ändå skriva detta omfattande inlägg.

 

Detta är bara ett axplock av det som saknas i underlaget inför beslut och ingen behöver vara Einstein för att inse att det här beslutet inte fattas på ett genomtänkt och klokt sätt.

 

Majoritetens politiker har min fulla respekt om de väljer att dra tillbaka förslaget om att lägga ner Laxne skola med orsak att underlaget är för bristfälligt.

 

 

Underlaget i handlingarna gällande Laxne skola är anmärkningsvärt bristfälligt. Förutom rena faktafel, innehåller det också felaktiga beräkningar osv. Här är några exempel:

 • Ekonomiska konsekvensbeskrivningen stämmer inte med text eller vid beräkning. Här är några av exemplen på detta: * Ur underlaget: ”Den personal som finns anställd på Laxne skola kommer vid en avveckling av skolan erbjudas att följa med till Welandersborgs skola om eleverna väljer att gå där.” Trots texten ovan, så minskas konstnaden för personal i den ekonomiska konsekvensbeskrivningen från 2.4 mkr på Laxne till 1.4 mkr på Welandersborg, vilket i realiteten borde vara två tjänster som försvinner, men som inte framgår någonstans i underlaget. * I den ekonomiska beskrivningen står det att: ”Sammantagna minskade kostnader uppgår till 3 593 976 kr Till detta tillkommer en minskad kostnad för lokaler. Som tidigare nämnts i denna utredning uppgår hyreskostnaden för lokalerna på Laxne skola till nästan 3,5 miljoner kr. Hyreskostnaden kommer att finnas kvar i barn- och utbildningsnämnens budget tills dess att annan hyresgäst tar över lokalerna.” Enligt ovanstående text skulle Laxne skola inkl. hyra kosta drygt 7 mkr per år, men på ett annat ställe i underlaget står det att kostnaden för Laxne skola är drygt 5.8 miljoner kronor. En skillnad på 1.2 mkr som inte redovisas i underlaget. Samtidigt vet vi inte hur länge som hyran för Laxne skola ska betalas av Barn- och Utbildning och därför måste denna kostnad tillsvidare betalas av grundskolans elever, även om Laxnes elever flyttas till annan skola.
 • Lokalutredning för Laxne skola saknas Det finns ingen utredning som tagit fram underlag om hur lokalerna skulle kunna användas för annan verksamhet än skola, om förskola, matbespisning och idrottshall ska kunna vara kvar i nuvarande lokaler. Det redovisas inte heller vad detaljplanen tillåter för verksamhet som får bedrivas inom detaljplanen.
 • Underlaget för antalet elever stämmer inte. Ett exempel är antalet elever i Laxne skolas upptagningsområde som anger att det finns 75 elever i åldern 6-12 år. I underlaget är det bara 48 elever som redovisas. 30 som går i Laxne skola och 18 som går i andra skolor. Var finns övriga 27 elever?
 • I underlaget hänvisas också till att befolkningen minskat med 8% de senaste 12 åren, men det nämns bara som en bisats att under samma period har antalet elever i åldern 6-12 år ökat med mer än 10%, från 68 till 75 elever. Det betyder att fler barnfamiljer än tidigare bor i området, trots minskad befolkning. Vi ställer oss också frågande till den uppgift som redovisas från SCB att befolkningen inom de närmaste åren skulle minska med ytterligare 10% samtidigt som Gnesta kommuns befolkning kommer öka kraftigt de närmaste åren. Det kan bara betyda att den nuvarande majoriteten inte kommer bibehålla och utveckla ytterorterna och landsbygden i kommunen, utan gör all satsning på Gnesta tätort. Det skulle också vara intressant och veta hur frågan är ställd till SCB, när ett område så nära Storstockholm kommer beräknas bli värsta avfolkningsbygden.
 • Det saknas en komplett lokalutredning för samtliga skolor i kommunen, där F-6 redovisas och inte bara F-5. Det framgår därför inte av underlaget att skolorna i Gnesta tätort är på väg att bli överfyllda. Dansut passerar redan till hösten sin maxgräns och man kommer behöva använda andra lokaler (en förskoleavdelning och en villa för sin verksamhet). Det har inte heller tagits hänsyn till att det beslutats om att bygga flera hundra bostäder i Gnesta tätort de närmaste åren och det då ökade antalet elever finns inte medräknat i underlaget. Hur ska de få plats i redan fullstora klasser på Freja och Dansut? Ett asylboende förväntas öppnas under sommaren i Gnestatätort och det räknas med cirka ytterligare 40 elever i klass F-9. Samtidigt vill majoriteten lägga ner Laxne skola som har de nyaste skollokalerna och utrymme att ta emot fler elever.
 • Den demografiska bilden över antalet elever är inte komplett. Det saknas underlag om hur många elever som förväntas börja i skolorna under de närmaste tre åren, barn födda 2011-2013.
 • Det saknas också flera enkätundersökningar som borde genomförts för att få ett gediget underlag. Till exempel: * Enkät till vårdnadshavare varför eleverna inte går i Laxne skola, trots att de tillhör denna skolas upptagningsområde och vad som kan göras för att eleverna skulle kunna börja i Laxne. * En enkät saknas bland Gnestas vårdnadshavare och elever, för att undersöka intresse om att gå i Laxne skola och få busskortet utan kostnad. Gnesta tätorts skolor har relativt många elever samt stora klasser och för en del elever skulle en mindre skola och klass vara en viktig möjlighet och förutsättning att nå målet för ett gott lärande.
 • I underlaget finns inte redovisat vad som skulle behövas för att vända trenden med vikande elevunderlag på Laxne skola. Det finns inte något exempel på skolor som vänt trenden med sjunkande elevantal och hur det har åstadkommits och vad det krävt för eventuella resurser osv.
 • Det saknas en konsekvens- och riskanalys inför nedläggningen, både när det gäller utrymmet på kvarvarande skolor när 6:orna flyttas tillbaka från Freja samt hur elever och deras familjer påverkas vid ett så hastigt beslut, så att barnen inte ens hinner besöka sin nya skola. Men också hur Laxne med landsbygd påverkas vid ett beslut om nedläggning av skolan. Även om majoriteten låtsas att den frågan inte är Barn- och Utbildningsnämndens ansvar, så är det en fråga för Kommunfullmäktige och då ska det underlaget tagits fram och finnas tillgängligt i god tid. Det räcker inte med en kort hänvisning till en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Educational Planning (2012). Utan här handlar det om hur det lokalt kan påverka Laxne med omgivande landsbygd och framförallt vad kommunen ska göra för att motverka negativa effekter vid en nedläggning.

 

 

Mats Dellrud (gruppledare MP Gnesta)

Läs mer

Laxne skola – Är det majoritetens vilja som saknas?

Laxne skola – Är det majoritetens vilja som saknas?

En av de orsaker som majoriteten menar att en eventuell nedläggning av Laxne skola beror på, är att Laxne skola är för dyr hyresmässigt och därför blir kostnaden per elev för hög. Därför har jag ställt några frågor kring hyresavtalet till förvaltningen. Jag har inte fått se det ursprungliga hyresavtalet, men mina frågor som jag ställt har besvarats så här:

”Avtalet löper ut den 31 dec 2018 och det går inte säga upp det i förväg, men vi kan från kommunens håll omförhandla det om verksamheten ändras. Den kostnad som står i avtalet uppräknas varje år så den är inte aktuell. Hyreskostnaden per år uppgår till:

3 473 856 kr
Gnesta kommun kommer att ha ett nära samarbete med fastighetsägaren, som är vårt helägda dotterbolag GFAB, kring kommande användning och finansiering av skollokalerna i Laxne om skolan läggs ned”
Det känns väldigt märkligt om hyresavtalet kan förhandlas om i förväg ifall verksamheten i lokalen ändras, men att en sådan förhandling inte kan göras för att rädda Laxne skola. Det känns också märkligt att Gnesta kommun säger sig komma ha ett nära samarbete med fastighetsägaren, GFAB, ifall skolan läggs ned, men det samarbetet och omförhandlingen tycker jag ska ske nu för att kommunen inte ska kunna skylla på att hyreskostnaden är orsaken till nedläggningen!

 

Andra viktiga aspekter som måste genomföras är en ordentlig marknadsföring och profilering av Laxne skola samt undersöka varför föräldrar och elever som bor nära Laxne skola ändå valt en annan skola. Saknas majoritetens vilja även för detta, eftersom det verkar som de bestämt sig utan att ha all fakta och underlag inför beslutet.

 

Det här handlar om hur norra delen av Gnestas landsbygd ska kunna bibehållas och utvecklas. Därför måste vi se på frågan från fler håll än det ekonomiska och en skola är en mycket viktig faktor för en levande landsbygd!

 

Mats Dellrud (Gruppledare MP)

Läs mer

Majoritetens agerande i frågan om Laxne skola är helt oacceptabelt!

Med anledning av bland annat Sven Andersons, (vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Gnesta) intervju tidigare i morse i Radiosörmland, vill vi informera er om att det borde finnas saker som kan påverka ett beslut om Laxne skolas framtid.

Nedanstående brev skickade vi i Miljöpartiet till alla partier i Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta för två veckor sedan. Inget intresse har funnits från majoriteten att diskutera med oss, varken om Laxne skola eller arbetet med att bibehålla och utveckla landsbygden.

För att kunna ta fram ett genomtänkt förslag, har vi också ställt kompletterande frågor till förvaltningen som bl a handlar om hur hyreskontraktet ser ut för skolan och statistik om kommande årskullar i Gnestas skolor. Nu har det gått 10 dagar och vi har ännu inte fått svar.

Även om beslutet i nämnden har flyttats fram till 1:a juni, så blir det svårt för oss att genomföra vårt arbete i opposition, när vi inte får svar på våra frågor inom rimlig tid.

I rapporten som Sweco Society lämnat finns det många frågetecken som behöver undersökas närmare. Många saker bygger på påståenden från enskilda personer/politiker och finns inte underbyggt med fakta. Dessutom har inte Sweco Societys rekommendationer om att göra fördjupade analyser följts. Här är ett utdrag ur rapporten som handlar om rekommendationen att lägga ner Laxne skola:

”· Nedläggning av Laxne skola kan påbörjas omgående inför terminsstarten 2016. Här är det angeläget att omgående analysera en alternativ användning av lokalerna. Genom att lokalerna är relativt nya borde de ganska enkelt kunna anpassa för alternativ verksamhet t.ex. boende för äldre eller flyktingar, alternativt förskola om sådant behov föreligger. Observera vikten av att även involvera berörd personal, fackliga representanter, elever och föräldrar. Här behövs en tydlig kommunikationsplan.”

 

Redan nu har majoriteten begått ett stort misstag och inte genomfört en tydlig kommunikationsplan. På det sätt som elever, föräldrar och delar av personalen m fl fick reda på förslaget om nedläggning av Laxne skola är oacceptabelt! En annan fråga jag ställer mig är om Sweco inte känner till att Laxne skola redan har en förskola? Det krävs också en utredning för att eventuellt bevilja lov för annan verksamhet än skola enligt detaljplanen för Laxne skola och det görs inte i en handvändning.

Sedan finns inte underlag om det överhuvudtaget går att lägga ner Laxne skola samtidigt som ett beslut fattas om att flytta tillbaka klass 6 till övriga skolor från Freja. Det vi vet är att Dansutskolan inte kan ta emot 6:orna och troligen inte heller Kvarnbackaskolan i Stjärnhov.

Det var detta vi varnade för i budgetdebatten för 2016, när majoriteten i realiteten minskade Barn- och Utbildningsnämndens ram med drygt 6.5 mkr. En besparing måste genomföras om budget ska hållas och har man inte tänkt igenom i förväg och visar på vilka besparingar det ska vara,så blir det på detta sätt, helt ohållbart.

Detta är ett utdrag från SN-bloggen dagen efter budgetdebatten i höstas:

” Majoriteten gör en besparing på 6.6 mkr på barn och ungdomar i Gnesta!

Efter gårdagens budgetdebatt i Gnesta Kommunfullmäktige, står det klart att majoriteten med stöd av bl a Centern och SD, gör en besparing i barn- och utbildningsnämnden på mer än 6.6 miljoner kronor 2016. Det som känns allra värst är att man inte ens med ett ord vill berätta om vilka neddragningar man kommer göra, utan överlåter det ansvaret helt till Barn- och utbildningsnämnden. Det blir ju enklare så för majoriteten, än att ta en öppen debatt i Kommunfullmäktige.”

Läs gärna hela inlägget, så inser ni hur rätt vi hade redan då…

 

 

 

Nedan följer det brev som skickats till övriga partier i Barn- och Utbildningsnämnden:

Behåll och profilera Laxne skola

 

Med anledning av den utredning som Barn- och utbildningsnämnden beställt och nu fått svar på som föreslår att Laxne skola ska läggas ned samt att det arbetet påbörjas omgående inför terminsstart hösten 2016, så skulle vi i MP Gnesta vilja delge er våra tankar kring detta. Vi hoppas att ni är intresserade av att diskutera frågan vidare tillsammans med oss. För oss handlar det inte bara om att lägga ned Laxne skola, utan hur Gnesta kommun vill arbeta för att bibehålla och utveckla landsbygden.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor, fortsatta diskussioner eller för mer information!

 

 

 

Ställningstagande

Miljöpartiet de gröna i Gnesta anser att det är viktigt att inga förhastade beslut fattas och därför ska inte Laxne skola läggas ned till hösten 2016. Istället vill vi att Laxne skola ska profileras för att fler elever ska vilja börja i Laxne skola. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig dialog med elever, föräldrar, personal och andra som bor i Laxne med omnejd.

Vårt 6-punktsprogram innehåller konkreta förslag som MP Gnesta föreslår ska genomföras:

 1. Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 23:e maj, ska en utredning samt en arbetsgrupp tillsättas. Deras arbete ska vara slutförda och presenteras till nämnden i oktober. Utifrån vad som framkommer i denna utredning, tas beslut före nyår om den fortsatta processen.
 2. I utredningsuppdraget ska bland annat nedanstående frågeställningar beaktas: * Konsekvensanalys Vad kan inträffa om Laxneskola läggs ner, både för Laxne som tätort och för den omkringliggande landsbygden. Ett exempel är om förskolan kommer finnas kvar någon längre tid, när föräldrarna ändå måste skjutsa syskon etc till skolor i andra delar av kommunen. * Utvecklingsmöjligheter Vilka möjligheter finns det att utveckla verksamheten på Laxneskola. Dels kan det handla om att profilera skolan för att få fler elever, men det kan också t ex vara att låta äldre i bygden få möjlighet att äta lunch på skolan och använda gymnastiksalen för sittgympa och andra aktiviteter. * Hur kan det säkerställas en god pedagogisk kvalitté, även om skolan har relativt få elever och personal. * Skolledning och personal Hur ska det fungera för mindre skolor, när det gäller skolledning och personal. En tanke skulle vara att ha en undervisande rektor, så att rektor finns på plats alla dagar och inte bara en dag i veckan. Det är viktigt att lärare och övrig personal känner uppskattning, trygghet och motivation i sitt arbete. Vad fungerar bra idag och vad behöver förändras för att fungera bra framöver. * Goda exempel Det ska undersökas hur andra mindre skolor gjort, när de genomfört en profilering och vi ska ta del av deras erfarenheter, både misstag och vad som fungerat bra. * Profilering Hur kan en profilering genomföras. I denna del har arbetsgruppen en viktig roll, för att komma med förslag på lämplig profilering etc. Hur kan personal med den kompetens som behövs knytas till skolan och vad skulle kostnaden bli etc.
 3. Arbetsgrupp Omgående skapas en arbetsgrupp med personal på Laxneskola (gärna med representanter från förskola, skola och fritids), företrädare för föräldrar, förvaltningen samt från politiken. Denna grupp jobbar fram förslag på eventuella profileringar av skolan, utifrån önskemål från bland annat elever och vad som är fungerande för personal m m. En gemensam profilering från förskola till skola skulle kunna vara en möjlighet. Arbetsgruppen ska vara ett (bollplank) för utredningsansvariga, för att kunna få svar på frågeställningar som uppkommer under utredningens gång. Om majoriteten i Gnesta kommun ger Miljöpartiet möjlighet, är vi gärna en aktiv del av denna arbetsgrupp.
 4. Skolkort till nya elever på Laxneskola Samtliga elever i Gnesta kommun erbjuds att börja i Laxneskola från hösten 2016. De som behöver får då skolkorten utan kostnad, även om Laxneskola inte är deras basskola. Till exempel är skolorna i Gnesta högt belastade med många elever och finns det elever som vill gå på en mindre skola, ska de få möjligheten att åka till Laxneskola.
 5. Elev- och föräldraenkät En elev- och föräldraenkät genomförs bland alla som har Laxne skola som basskola, för att undersöka vad som är bra med skolan idag, förslag på förbättringar och i förekommande fall varför hen inte går på Laxne skola. Enkäten genomförs före sommaren och kan även innehålla frågor om vilken profilering som hen skulle önska att Laxne skola hade.
 6. Val av skola 2017 När valet till skola 2017 genomförts, kan vi börja se hur stort genomslag en profilering får och den fortsatta processen beslutas.

Mats Dellrud (Gruppledare)

Läs mer

Behåll och profilera Laxne skola

Vid gårdagens medlemsmöte i MP Gnesta, antogs följande ställningstagande i frågan om Laxne skola.

 

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta beställde i december 2015 två utredningar som dels handlar om den pedagogiska verksamheten i grundskolorna samt en översyn av skolpengsmodell.

Utredningen föreslår bland annat att Laxne skola läggs ned och att det arbetet påbörjas omgående inför terminsstart hösten 2016.

Vi har inte fått tagit del av hela utredningen ännu, men det har framkommit att även förvaltningen och politiken får kritik.

 

 

Ställningstagande

Miljöpartiet de gröna i Gnesta anser att det är viktigt att inga förhastade beslut fattas och därför ska inte Laxne skola läggas ned till hösten 2016. Istället vill vi att Laxne skola ska profileras för att fler elever ska vilja börja i Laxne skola. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig dialog med elever, föräldrar, personal och andra som bor i Laxne med omnejd.
Vårt 6-punktsprogram innehåller konkreta förslag som Miljöpartiet de gröna i Gnesta vill genomföra:

 1. Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 23:e maj, ska en utredning samt en arbetsgrupp tillsättas. Deras arbete ska vara slutförda och presenteras till nämnden i oktober.
 2. I utredningsuppdraget ska bland annat nedanstående frågeställningar beaktas: * Konsekvensanalys Vad kan inträffa om Laxneskola läggs ner, både för Laxne som tätort och för den omkringliggande landsbygden. Ett exempel är om förskolan kommer finnas kvar någon längre tid, när föräldrarna ändå måste skjutsa syskon etc till skolor i andra delar av kommunen. * Utvecklingsmöjligheter Vilka möjligheter finns det att utveckla verksamheten på Laxneskola. Dels kan det handla om att profilera skolan för att få fler elever, men det kan också t ex vara att låta äldre i bygden få möjlighet att äta lunch på skolan och använda gymnastiksalen för sittgympa och andra aktiviteter. * Hur kan det säkerställas en god pedagogisk kvalitté, även om skolan har relativt få elever och personal. * Skolledning och personal Hur ska det fungera för mindre skolor, när det gäller skolledning och personal. En tanke skulle vara att ha en undervisande rektor, så att rektor finns på plats alla dagar och inte bara en dag i veckan. Det är viktigt att lärare och övrig personal känner uppskattning, trygghet och motivation i sitt arbete. * Goda exempel Det ska undersökas hur andra mindre skolor gjort, när de genomfört en profilering och vi ska ta del av deras erfarenheter, både misstag och vad som fungerat bra. * Profilering Hur kan en profilering genomföras. I denna del har arbetsgruppen en viktig roll, för att komma med förslag på lämplig profilering etc. Hur kan personal med den kompetens som behövs knytas till skolan och vad skulle kostnaden bli etc.
 3. Arbetsgrupp Omgående skapas en arbetsgrupp med personal på Laxneskola (gärna med representanter från förskola, skola och fritids), företrädare för föräldrar, förvaltningen samt från politiken. Denna grupp jobbar fram förslag på eventuella profileringar av skolan, utifrån önskemål från bland annat elever och vad som är fungerande för personal m m. En gemensam profilering från förskola till skola skulle kunna vara en möjlighet. Arbetsgruppen ska vara ett (bollplank) för utredningsansvariga, för att kunna få svar på frågeställningar som uppkommer under utredningens gång. Om majoriteten i Gnesta kommun ger Miljöpartiet möjlighet, är vi gärna en aktiv del av denna arbetsgrupp.
 4. Skolkort till nya elever på Laxneskola Samtliga elever i Gnesta kommun erbjuds att börja i Laxneskola från hösten 2016. De som behöver får då skolkorten utan kostnad, även om Laxneskola inte är deras basskola. Till exempel är skolorna i Gnesta högt belastade med många elever och finns det elever som vill gå på en mindre skola, ska de få möjligheten att åka till Laxneskola.
 5. Elev- och föräldraenkät En elev- och föräldraenkät genomförs bland alla som har Laxne skola som basskola.
 6. Val av skola 2017 När valet till skola 2017 genomförts, kan vi börja se hur stort genomslag en profilering får och den fortsatta processen beslutas.

 

Mats Dellrud (Gruppledare) Anja Held (Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden)

 

Läs mer