Anmärkningsvärt bristfälligt underlag inför ny skolorganisation!

Anmärkningsvärt bristfälligt underlag inför ny skolorganisation

 

Jag vet att det gäller att hålla sig kort för att alla ska läsa ett inlägg, men i det här fallet så måste jag ändå skriva detta omfattande inlägg.

 

Detta är bara ett axplock av det som saknas i underlaget inför beslut och ingen behöver vara Einstein för att inse att det här beslutet inte fattas på ett genomtänkt och klokt sätt.

 

Majoritetens politiker har min fulla respekt om de väljer att dra tillbaka förslaget om att lägga ner Laxne skola med orsak att underlaget är för bristfälligt.

 

 

Underlaget i handlingarna gällande Laxne skola är anmärkningsvärt bristfälligt. Förutom rena faktafel, innehåller det också felaktiga beräkningar osv. Här är några exempel:

  • Ekonomiska konsekvensbeskrivningen stämmer inte med text eller vid beräkning. Här är några av exemplen på detta: * Ur underlaget: ”Den personal som finns anställd på Laxne skola kommer vid en avveckling av skolan erbjudas att följa med till Welandersborgs skola om eleverna väljer att gå där.” Trots texten ovan, så minskas konstnaden för personal i den ekonomiska konsekvensbeskrivningen från 2.4 mkr på Laxne till 1.4 mkr på Welandersborg, vilket i realiteten borde vara två tjänster som försvinner, men som inte framgår någonstans i underlaget. * I den ekonomiska beskrivningen står det att: ”Sammantagna minskade kostnader uppgår till 3 593 976 kr Till detta tillkommer en minskad kostnad för lokaler. Som tidigare nämnts i denna utredning uppgår hyreskostnaden för lokalerna på Laxne skola till nästan 3,5 miljoner kr. Hyreskostnaden kommer att finnas kvar i barn- och utbildningsnämnens budget tills dess att annan hyresgäst tar över lokalerna.” Enligt ovanstående text skulle Laxne skola inkl. hyra kosta drygt 7 mkr per år, men på ett annat ställe i underlaget står det att kostnaden för Laxne skola är drygt 5.8 miljoner kronor. En skillnad på 1.2 mkr som inte redovisas i underlaget. Samtidigt vet vi inte hur länge som hyran för Laxne skola ska betalas av Barn- och Utbildning och därför måste denna kostnad tillsvidare betalas av grundskolans elever, även om Laxnes elever flyttas till annan skola.
  • Lokalutredning för Laxne skola saknas Det finns ingen utredning som tagit fram underlag om hur lokalerna skulle kunna användas för annan verksamhet än skola, om förskola, matbespisning och idrottshall ska kunna vara kvar i nuvarande lokaler. Det redovisas inte heller vad detaljplanen tillåter för verksamhet som får bedrivas inom detaljplanen.
  • Underlaget för antalet elever stämmer inte. Ett exempel är antalet elever i Laxne skolas upptagningsområde som anger att det finns 75 elever i åldern 6-12 år. I underlaget är det bara 48 elever som redovisas. 30 som går i Laxne skola och 18 som går i andra skolor. Var finns övriga 27 elever?
  • I underlaget hänvisas också till att befolkningen minskat med 8% de senaste 12 åren, men det nämns bara som en bisats att under samma period har antalet elever i åldern 6-12 år ökat med mer än 10%, från 68 till 75 elever. Det betyder att fler barnfamiljer än tidigare bor i området, trots minskad befolkning. Vi ställer oss också frågande till den uppgift som redovisas från SCB att befolkningen inom de närmaste åren skulle minska med ytterligare 10% samtidigt som Gnesta kommuns befolkning kommer öka kraftigt de närmaste åren. Det kan bara betyda att den nuvarande majoriteten inte kommer bibehålla och utveckla ytterorterna och landsbygden i kommunen, utan gör all satsning på Gnesta tätort. Det skulle också vara intressant och veta hur frågan är ställd till SCB, när ett område så nära Storstockholm kommer beräknas bli värsta avfolkningsbygden.
  • Det saknas en komplett lokalutredning för samtliga skolor i kommunen, där F-6 redovisas och inte bara F-5. Det framgår därför inte av underlaget att skolorna i Gnesta tätort är på väg att bli överfyllda. Dansut passerar redan till hösten sin maxgräns och man kommer behöva använda andra lokaler (en förskoleavdelning och en villa för sin verksamhet). Det har inte heller tagits hänsyn till att det beslutats om att bygga flera hundra bostäder i Gnesta tätort de närmaste åren och det då ökade antalet elever finns inte medräknat i underlaget. Hur ska de få plats i redan fullstora klasser på Freja och Dansut? Ett asylboende förväntas öppnas under sommaren i Gnestatätort och det räknas med cirka ytterligare 40 elever i klass F-9. Samtidigt vill majoriteten lägga ner Laxne skola som har de nyaste skollokalerna och utrymme att ta emot fler elever.
  • Den demografiska bilden över antalet elever är inte komplett. Det saknas underlag om hur många elever som förväntas börja i skolorna under de närmaste tre åren, barn födda 2011-2013.
  • Det saknas också flera enkätundersökningar som borde genomförts för att få ett gediget underlag. Till exempel: * Enkät till vårdnadshavare varför eleverna inte går i Laxne skola, trots att de tillhör denna skolas upptagningsområde och vad som kan göras för att eleverna skulle kunna börja i Laxne. * En enkät saknas bland Gnestas vårdnadshavare och elever, för att undersöka intresse om att gå i Laxne skola och få busskortet utan kostnad. Gnesta tätorts skolor har relativt många elever samt stora klasser och för en del elever skulle en mindre skola och klass vara en viktig möjlighet och förutsättning att nå målet för ett gott lärande.
  • I underlaget finns inte redovisat vad som skulle behövas för att vända trenden med vikande elevunderlag på Laxne skola. Det finns inte något exempel på skolor som vänt trenden med sjunkande elevantal och hur det har åstadkommits och vad det krävt för eventuella resurser osv.
  • Det saknas en konsekvens- och riskanalys inför nedläggningen, både när det gäller utrymmet på kvarvarande skolor när 6:orna flyttas tillbaka från Freja samt hur elever och deras familjer påverkas vid ett så hastigt beslut, så att barnen inte ens hinner besöka sin nya skola. Men också hur Laxne med landsbygd påverkas vid ett beslut om nedläggning av skolan. Även om majoriteten låtsas att den frågan inte är Barn- och Utbildningsnämndens ansvar, så är det en fråga för Kommunfullmäktige och då ska det underlaget tagits fram och finnas tillgängligt i god tid. Det räcker inte med en kort hänvisning till en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Educational Planning (2012). Utan här handlar det om hur det lokalt kan påverka Laxne med omgivande landsbygd och framförallt vad kommunen ska göra för att motverka negativa effekter vid en nedläggning.

 

 

Mats Dellrud (gruppledare MP Gnesta)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*