Ett sorgesamt beslut och ett brutet vallöfte!

Vid gårdagens Kommunfullmäktige togs det sorgesamma beslutet om nedläggning av Laxne skola. Det handlar först och främst om de negativa konsekvenser som drabbar Laxne med omnejd samt eleverna med familjer, men det handlar också om hur politiskt illa ärendet är skött och hur det får ödesdigra konsekvenser för Gnesta kommuns landsbygd.

 

Nedan finns det anförande som jag höll vid gårdagens Kommunfullmäktige och det visar också hur lite värda vallöften är för vissa partier.

 

 

Jag tänkte börja med att läsa ett citat som ett antal av er politiker borde känna igen:

”Ytterskolorna är viktiga för orternas utveckling. Vi vill satsa på projekt som gör att fler barnfamiljer flyttar till våra tätorter. Marknadsföra skolornas inriktningar och verksamhet för att locka fler till småskalighet. Högt ställda krav på kompetens till ytterskolorna för att säkra kvaliteten på undervisningen.

 

Vad är då detta för citat? Jo, det är Moderaternas svar på Sörmlandsnyheters fråga om ”Så vill partierna göra med ytterskolorna” infört i SN den 5:e september 2014. Alltså ett par veckor före valet 2014. Nu står Moderaterna bakom ett förslag om nedläggning av en av dessa ytterskolor som man sa sig värna om och det utan att ens först försökt genomföra något av sina förslag. Snacka om brutet vallöfte!

 

I tjänsteskrivelsen står det bland annat detta somjag citerar:

”Fokusering, prioritering och effektivisering är centrala begrepp för kommande satsningar inom skolan i syfte att fler ska klara kunskapskraven och lämna grundskolan med högre betyg.”

 

Om ni inom majoriteten tror att detta kan lösas genom att lägga ner Laxne skola, så är ni otroligt naiva. Eftersom jag tagit del av verksamheten på Frejaskolans högstadium under de senaste åren, så kan jag direkt påvisa flera anledningar till att skolans resultat på högstadiet sjunkit:

 • Frejaskolans jämställdhetsarbete som skolan medvetet arbetade mycket med för några år sedan, är inte alls lika intensivt längre och därmed har pojkarnas studieresultat och betyg sjunkit.
 • När man på Freja tog bort de skriftliga omdömena om inte eleven hade risk för F i betyg, så gjorde man det också betydligt mer komplicerat för elever och vårdnadshavare att veta vad eleven behövde öva extra på för att förbättra sitt betyg. Många elever och vårdnadshavare har tyckt det varit meningslöst att gå på utvecklingssamtalen i skolan, eftersom det inte funnits några noteringar att utgå ifrån och den lärare som man träffar bara vet något om eleven i de ämnen som hen har eleven i. Därför ska eleven prata med alla lärare och försöka få en bild av vad som krävs för ett högre betyg. Eftersom ett betyg kan bestå av upp till 16 delar, så är det inte helt enkelt.

  Ja, det är rektorn som organiserar och beslutar om skolans arbetssätt, men samtidigt är det politikerna som ska styra förvaltningens arbete genom sina beslut samt olika styrdokument och utifrån dessa beslut ska förvaltningen arbeta.
  Sweco Societys rapport beskriver tydliga brister i det politiska ledarskapet. Det hade varit klokt av majoriteten att ta till sig av den kritiken och börjat i rätt ände. Hanteringen av det här ärendet visar allvaret, när det gäller avsaknaden av ett tydligt politiskt ledarskap.

  Den 31 mars 2016 presenterar Sweco sin rapport för bland annat Barn- och Utbildningsnämndens presidium.

Från Barn- och Utbildningsnämndens möte den 25 april läser jag ur protokollet:
”§ 27 Förvaltningschefen informerar ~ Swecos rapport ~ SKL:s rapport ”
Alltså inget uppdrag från nämnden att förvaltningen ska återkomma med förslag till beslut om förändrad skolorganisation etc, utan förvaltningschefen informerar helt enkelt om dessa rapporter och vad de rekommenderar.

 

Trots att inga beslut eller uppdrag till förvaltningen finns, så verkar den allmänna uppfattningen vara att Laxne skola ska läggas ner. Barnen på Laxne skola informeras om nedläggningen, trots att varken all personal eller vårdnadshavare fått någon information om detta och är helt ställda inför barnens förtvivlan och frågor. Vårdnadshavarna informeras till slut på ett möte den 18:e maj. Efter påtryckningar hålls ett allmänt möte den 23:e maj, då förvaltningen fortfarande säger att underlagen för beslut ännu ej är klara. Trots det har politiker från majoriteten vid flera tillfällen till media redan sagt att det nog inte finns någon möjlighet att de ska fatta något annat beslut än om en nedläggning. Det gör man trots att underlagen inte är klara!

 

Först den 1:a juni 2016 tas ett beslut att anta en förändrad skolorganisation i Barn- och Utbildningsnämnden och att Laxne skola ska läggas ner redan från hösten 2016.

Är det någon som tycker att detta ärende sköts på ett bra sätt och visar ett tydligt politiskt ledarskap?

 

Vid det förra extrainsatta Kommunfullmäktigemötet den 7:e juni, beslutades det om en minoritetsåterremiss. Det gjordes på grund av att beslutsunderlaget var bristfälligt. Min förhoppning var en ordentlig genomlysning av vilka konsekvenser en nedläggning av Laxne skola innebär. I en av frågorna har det gjorts, men när det till exempel gäller hur Laxne med omnejd påverkas av en nedläggning, så måste man försöka se helheten och det har inte gjorts. Bara några exempel på vad som saknas är:

 • Hur förskolans framtid kan påverkas, när föräldrarna skjutsar sina andra barn till skolan?
 • Vad innebär en nedläggning av idrottshallen för föreningslivet och folkhälsan?
 • Vilka konsekvenser blir det om skollokalerna blir ståendes tomma?
 • Vad medger dagens detaljplan för verksamhet inom området och vad behövs för att ändra detaljplanen och vad skulle kunna rymmas inom detaljplansområdet?
 • Min ståndpunkt har inte ändrats efter de kompletteringar som gjorts. Jag anser att Laxne skola ska bevaras och att arbetet med profilering etc enligt vårt förslag omedelbart ska påbörjas efter kvällens fullmäktige.

   

  Mats Dellrud (gruppledare MP)

Läs mer

Respektlös behandling av Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare!

Respektlös behandling av Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare!

Samtidigt som Kommunfullmäktige den 7:e juni skulle behandla ärendet om Laxne skola

så kallades det till ett föräldramöte på Welandersborgs skola dit vårdnadshavare till barn i Laxne skola bjudits in. Det är bara ett exempel på den respektlösa behandling som elever och deras vårdnadshavare i Laxne skola utsatts för. Här kommer fler exempel och då nämner jag inte ens att utskick av olika blanketter m m föregått de politiska besluten.

 

Vid samma Kommunfullmäktige avslutade Kommunstyrelsens ordförande, Johan Rocklind, genom att uppmana oppositionen att inte återremittera ärendet för kompletterande handlingar. Det visar på en oerhörd respektlöshet mot Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare, eftersom det innebär att majoriteten tydligt markerar att oavsett vilken fakta som kommer fram i de kompletterande handlingarna, så är majoriteten inte beredd att ompröva sitt beslut om nedläggning.

 

Vid Kommunfullmäktige den 20 juni, då ärendet om Laxne skolas bevarande ska fattas, så läggs denna punkt som nummer 27 av 28 ärenden. Självklart borde ett sådant ärende med så stort allmänt intresse lagts in tidigt i dagordningen.

 

På kommunens hemsida skrivs att en 1-årig lösning finns för fritids i Laxne. Vad händer sen? Ska barn och föräldrar få uppleva nya indragningar om ett år eller vad avses med att ta fram ett förslag på en 1-årig övergångslösning?

 

Jag tycker majoriteten skött hela detta ärende på ett respektlöst och oprofessionellt sätt! Läs nedan och dra era egna slutsatser.

 

Vartefter tiden har gått och jag ser hur ärendet hanterats, så inser jag en sak allt mer tydligt och det är att det här är inget snabbt påkommet beslut som majoriteten vill påstå, utan det handlar om en politisk strategi från majoritetens sida som pågått under en längre tid.

 • Jag citerar ur mitt anförande från Kommunfullmäktige den 16 november 2015: ”Det som är mest intressant i majoritetens framtidsplan, är det som inte står i den. Majoritetens framtidsplan för 2016, innebär en kraftig besparing på barn och ungdomar i Gnesta kommun, 6.6 miljoner kronor! Men inte med ett ord, nämner man på vilket sätt denna besparing ska genomföras. Visserligen är det Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för att nämndens budget följs, men som ansvarsfull ledamot i Kommunfullmäktige måste man ändå sätta sig in i vad beslutet man fattar innebär för våra barn och unga i Gnesta. I Eskilstuna har det varit stor uppståndelse kring att man behöver sänka skol- och elevpengen med 2.5%. I Gnesta kommer majoritetens motsvarande besparing behöva bli över 3%. Eller är det kanske ytterskolor som majoriteten vill lägga ner?”
 • Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte den 17 december 2015. Togs följande beslut, jag citerar ur protokollet: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera grundskolans pedagogiska verksamhet
 • Sweco Society fick uppdraget att göra denna utvärdering/utredning. Här citerar jag igen direkt ur deras utredning och den inledande workshopen med tjänstepersoner och politiker: ”En övergripande slutsats från den inledande workshopen var att medverkande parter, rektorer och förvaltningstjänstemän, såg ett behov av en tydligare styrning från ansvariga för grundskolan i kommunen både vad gäller den pedagogiska verksamheten och resursfördelning via skolpeng. Politikerna framhöll vikten av att skolorna är organiserade på ett sätt som säkerställer goda studieresultat. Det ifrågasätts om det är rimligt att tro att en skola av Laxnes storlek verkligen kan hålla den kvalitet som krävs för en väl fungerande skola.” Alltså redan i den inledande workshopen har de politiska företrädarna från BoU talat om sin inställning till Laxne skola.
 • Men hur gick det då vid det avslutande seminariet den 31 mars 2016, Då Sweco Societys rekommendation att lägga ner Laxne skola presenterades? Här citerar jag igen ur Sweco Societys utredning: ”Flera uttryckte att de såg det som särskilt viktigt att komma till rätta med problemen med elevtillströmningen till Laxne skola och att det här är angeläget med ett snabbt beslut om hur kommunen tänker gå vidare i denna fråga.”
 • Men hur snabbt togs beslutet om att lägga ner Laxne skola? Från Barn- och Utbildningsnämndens möte den 25 april citerar jag ur protokollet: § 27 Förvaltningschefen informerar ~ Swecos rapport ~ SKL:s rapport Alltså inget uppdrag från nämnden att förvaltningen ska återkomma med förslag till beslut om förändrad skolorganisation etc, utan förvaltningschefen informerar helt enkelt om dessa rapporter och vad Sweco rekommenderar.
 • Trots att inga beslut eller uppdrag till förvaltningen finns, så verkar den allmänna uppfattningen vara att Laxne skola ska läggas ner. Barnen på Laxne skola informeras om nedläggningen, trots att varken all personal eller föräldrar fått någon information om detta och är helt ställda inför barnens förtvivlan och frågor. Föräldrarna informeras till slut på ett möte den 18:e maj. Efter påtryckningar hålls ett allmänt möte den 23:e maj, då förvaltningen fortfarande säger att underlagen för beslut ännu ej är klara. Trots det har politiker från majoriteten vid flera tillfällen till media redan sagt att det nog inte finns någon möjlighet att de ska fatta något annat beslut än om en nedläggning. Det gör man trots att underlagen inte är klara!
 • Först den 1:a juni 2016 tas ett beslut att anta en förändrad skolorganisation i Barn- och Utbildningsnämnden och att Laxne skola ska läggas ner redan från hösten 2016.

Är det någon som tycker att detta ärende sköts på ett bra sätt och att majoritetens beslut baseras på ett gennomarbetat underlag?

 

Mats Dellrud (gruppledare)

Läs mer