Respektlös behandling av Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare!

Respektlös behandling av Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare!

Samtidigt som Kommunfullmäktige den 7:e juni skulle behandla ärendet om Laxne skola

så kallades det till ett föräldramöte på Welandersborgs skola dit vårdnadshavare till barn i Laxne skola bjudits in. Det är bara ett exempel på den respektlösa behandling som elever och deras vårdnadshavare i Laxne skola utsatts för. Här kommer fler exempel och då nämner jag inte ens att utskick av olika blanketter m m föregått de politiska besluten.

 

Vid samma Kommunfullmäktige avslutade Kommunstyrelsens ordförande, Johan Rocklind, genom att uppmana oppositionen att inte återremittera ärendet för kompletterande handlingar. Det visar på en oerhörd respektlöshet mot Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare, eftersom det innebär att majoriteten tydligt markerar att oavsett vilken fakta som kommer fram i de kompletterande handlingarna, så är majoriteten inte beredd att ompröva sitt beslut om nedläggning.

 

Vid Kommunfullmäktige den 20 juni, då ärendet om Laxne skolas bevarande ska fattas, så läggs denna punkt som nummer 27 av 28 ärenden. Självklart borde ett sådant ärende med så stort allmänt intresse lagts in tidigt i dagordningen.

 

På kommunens hemsida skrivs att en 1-årig lösning finns för fritids i Laxne. Vad händer sen? Ska barn och föräldrar få uppleva nya indragningar om ett år eller vad avses med att ta fram ett förslag på en 1-årig övergångslösning?

 

Jag tycker majoriteten skött hela detta ärende på ett respektlöst och oprofessionellt sätt! Läs nedan och dra era egna slutsatser.

 

Vartefter tiden har gått och jag ser hur ärendet hanterats, så inser jag en sak allt mer tydligt och det är att det här är inget snabbt påkommet beslut som majoriteten vill påstå, utan det handlar om en politisk strategi från majoritetens sida som pågått under en längre tid.

  • Jag citerar ur mitt anförande från Kommunfullmäktige den 16 november 2015: ”Det som är mest intressant i majoritetens framtidsplan, är det som inte står i den. Majoritetens framtidsplan för 2016, innebär en kraftig besparing på barn och ungdomar i Gnesta kommun, 6.6 miljoner kronor! Men inte med ett ord, nämner man på vilket sätt denna besparing ska genomföras. Visserligen är det Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för att nämndens budget följs, men som ansvarsfull ledamot i Kommunfullmäktige måste man ändå sätta sig in i vad beslutet man fattar innebär för våra barn och unga i Gnesta. I Eskilstuna har det varit stor uppståndelse kring att man behöver sänka skol- och elevpengen med 2.5%. I Gnesta kommer majoritetens motsvarande besparing behöva bli över 3%. Eller är det kanske ytterskolor som majoriteten vill lägga ner?”
  • Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte den 17 december 2015. Togs följande beslut, jag citerar ur protokollet: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera grundskolans pedagogiska verksamhet
  • Sweco Society fick uppdraget att göra denna utvärdering/utredning. Här citerar jag igen direkt ur deras utredning och den inledande workshopen med tjänstepersoner och politiker: ”En övergripande slutsats från den inledande workshopen var att medverkande parter, rektorer och förvaltningstjänstemän, såg ett behov av en tydligare styrning från ansvariga för grundskolan i kommunen både vad gäller den pedagogiska verksamheten och resursfördelning via skolpeng. Politikerna framhöll vikten av att skolorna är organiserade på ett sätt som säkerställer goda studieresultat. Det ifrågasätts om det är rimligt att tro att en skola av Laxnes storlek verkligen kan hålla den kvalitet som krävs för en väl fungerande skola.” Alltså redan i den inledande workshopen har de politiska företrädarna från BoU talat om sin inställning till Laxne skola.
  • Men hur gick det då vid det avslutande seminariet den 31 mars 2016, Då Sweco Societys rekommendation att lägga ner Laxne skola presenterades? Här citerar jag igen ur Sweco Societys utredning: ”Flera uttryckte att de såg det som särskilt viktigt att komma till rätta med problemen med elevtillströmningen till Laxne skola och att det här är angeläget med ett snabbt beslut om hur kommunen tänker gå vidare i denna fråga.”
  • Men hur snabbt togs beslutet om att lägga ner Laxne skola? Från Barn- och Utbildningsnämndens möte den 25 april citerar jag ur protokollet: § 27 Förvaltningschefen informerar ~ Swecos rapport ~ SKL:s rapport Alltså inget uppdrag från nämnden att förvaltningen ska återkomma med förslag till beslut om förändrad skolorganisation etc, utan förvaltningschefen informerar helt enkelt om dessa rapporter och vad Sweco rekommenderar.
  • Trots att inga beslut eller uppdrag till förvaltningen finns, så verkar den allmänna uppfattningen vara att Laxne skola ska läggas ner. Barnen på Laxne skola informeras om nedläggningen, trots att varken all personal eller föräldrar fått någon information om detta och är helt ställda inför barnens förtvivlan och frågor. Föräldrarna informeras till slut på ett möte den 18:e maj. Efter påtryckningar hålls ett allmänt möte den 23:e maj, då förvaltningen fortfarande säger att underlagen för beslut ännu ej är klara. Trots det har politiker från majoriteten vid flera tillfällen till media redan sagt att det nog inte finns någon möjlighet att de ska fatta något annat beslut än om en nedläggning. Det gör man trots att underlagen inte är klara!
  • Först den 1:a juni 2016 tas ett beslut att anta en förändrad skolorganisation i Barn- och Utbildningsnämnden och att Laxne skola ska läggas ner redan från hösten 2016.

Är det någon som tycker att detta ärende sköts på ett bra sätt och att majoritetens beslut baseras på ett gennomarbetat underlag?

 

Mats Dellrud (gruppledare)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*