Gustav Edman ny gruppledare i MP Gnesta

Ny gruppledare vald för MP Gnesta

 

På söndagseftermiddagens medlemsmöte i Miljöpartiet de gröna i Gnesta, valdes Gustav Edman  till ny gruppledare.

 

 • Miljöpartiet har en viktig roll i Gnestapolitiken, säger Gustav Edman. Det känns väldigt inspirerande att få leda Miljöpartiets arbete för en grön, jämlik

och feministisk politik i Gnesta.

Gustav Edman är 38 år och flyttade med sin familj från södra Stockholm till Gnesta för tre år sedan.

 

Avgående gruppledaren Mats dellrud flyttar från Gnesta kommun och avsäger sig alla politiska uppdrag i kommunen.

 • Det har varit intressant och lärorikt att vara politiker i Gnesta de senaste sex åren, säger Mats Dellrud. Det känns extra roligt att få lämna över gruppledarskapet till Gustav som är en relativt ny Gnestabo och representerar det nya Gnesta som håller på att växa fram med alla nya kommuninvånare.

 

På medlemsmötet valdes också Gustav Edman till ny ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen som väljs på kommande Kommunfullmäktige.

 

 

 

Läs mer

Ett sorgesamt beslut och ett brutet vallöfte!

Vid gårdagens Kommunfullmäktige togs det sorgesamma beslutet om nedläggning av Laxne skola. Det handlar först och främst om de negativa konsekvenser som drabbar Laxne med omnejd samt eleverna med familjer, men det handlar också om hur politiskt illa ärendet är skött och hur det får ödesdigra konsekvenser för Gnesta kommuns landsbygd.

 

Nedan finns det anförande som jag höll vid gårdagens Kommunfullmäktige och det visar också hur lite värda vallöften är för vissa partier.

 

 

Jag tänkte börja med att läsa ett citat som ett antal av er politiker borde känna igen:

”Ytterskolorna är viktiga för orternas utveckling. Vi vill satsa på projekt som gör att fler barnfamiljer flyttar till våra tätorter. Marknadsföra skolornas inriktningar och verksamhet för att locka fler till småskalighet. Högt ställda krav på kompetens till ytterskolorna för att säkra kvaliteten på undervisningen.

 

Vad är då detta för citat? Jo, det är Moderaternas svar på Sörmlandsnyheters fråga om ”Så vill partierna göra med ytterskolorna” infört i SN den 5:e september 2014. Alltså ett par veckor före valet 2014. Nu står Moderaterna bakom ett förslag om nedläggning av en av dessa ytterskolor som man sa sig värna om och det utan att ens först försökt genomföra något av sina förslag. Snacka om brutet vallöfte!

 

I tjänsteskrivelsen står det bland annat detta somjag citerar:

”Fokusering, prioritering och effektivisering är centrala begrepp för kommande satsningar inom skolan i syfte att fler ska klara kunskapskraven och lämna grundskolan med högre betyg.”

 

Om ni inom majoriteten tror att detta kan lösas genom att lägga ner Laxne skola, så är ni otroligt naiva. Eftersom jag tagit del av verksamheten på Frejaskolans högstadium under de senaste åren, så kan jag direkt påvisa flera anledningar till att skolans resultat på högstadiet sjunkit:

 • Frejaskolans jämställdhetsarbete som skolan medvetet arbetade mycket med för några år sedan, är inte alls lika intensivt längre och därmed har pojkarnas studieresultat och betyg sjunkit.
 • När man på Freja tog bort de skriftliga omdömena om inte eleven hade risk för F i betyg, så gjorde man det också betydligt mer komplicerat för elever och vårdnadshavare att veta vad eleven behövde öva extra på för att förbättra sitt betyg. Många elever och vårdnadshavare har tyckt det varit meningslöst att gå på utvecklingssamtalen i skolan, eftersom det inte funnits några noteringar att utgå ifrån och den lärare som man träffar bara vet något om eleven i de ämnen som hen har eleven i. Därför ska eleven prata med alla lärare och försöka få en bild av vad som krävs för ett högre betyg. Eftersom ett betyg kan bestå av upp till 16 delar, så är det inte helt enkelt.

  Ja, det är rektorn som organiserar och beslutar om skolans arbetssätt, men samtidigt är det politikerna som ska styra förvaltningens arbete genom sina beslut samt olika styrdokument och utifrån dessa beslut ska förvaltningen arbeta.
  Sweco Societys rapport beskriver tydliga brister i det politiska ledarskapet. Det hade varit klokt av majoriteten att ta till sig av den kritiken och börjat i rätt ände. Hanteringen av det här ärendet visar allvaret, när det gäller avsaknaden av ett tydligt politiskt ledarskap.

  Den 31 mars 2016 presenterar Sweco sin rapport för bland annat Barn- och Utbildningsnämndens presidium.

Från Barn- och Utbildningsnämndens möte den 25 april läser jag ur protokollet:
”§ 27 Förvaltningschefen informerar ~ Swecos rapport ~ SKL:s rapport ”
Alltså inget uppdrag från nämnden att förvaltningen ska återkomma med förslag till beslut om förändrad skolorganisation etc, utan förvaltningschefen informerar helt enkelt om dessa rapporter och vad de rekommenderar.

 

Trots att inga beslut eller uppdrag till förvaltningen finns, så verkar den allmänna uppfattningen vara att Laxne skola ska läggas ner. Barnen på Laxne skola informeras om nedläggningen, trots att varken all personal eller vårdnadshavare fått någon information om detta och är helt ställda inför barnens förtvivlan och frågor. Vårdnadshavarna informeras till slut på ett möte den 18:e maj. Efter påtryckningar hålls ett allmänt möte den 23:e maj, då förvaltningen fortfarande säger att underlagen för beslut ännu ej är klara. Trots det har politiker från majoriteten vid flera tillfällen till media redan sagt att det nog inte finns någon möjlighet att de ska fatta något annat beslut än om en nedläggning. Det gör man trots att underlagen inte är klara!

 

Först den 1:a juni 2016 tas ett beslut att anta en förändrad skolorganisation i Barn- och Utbildningsnämnden och att Laxne skola ska läggas ner redan från hösten 2016.

Är det någon som tycker att detta ärende sköts på ett bra sätt och visar ett tydligt politiskt ledarskap?

 

Vid det förra extrainsatta Kommunfullmäktigemötet den 7:e juni, beslutades det om en minoritetsåterremiss. Det gjordes på grund av att beslutsunderlaget var bristfälligt. Min förhoppning var en ordentlig genomlysning av vilka konsekvenser en nedläggning av Laxne skola innebär. I en av frågorna har det gjorts, men när det till exempel gäller hur Laxne med omnejd påverkas av en nedläggning, så måste man försöka se helheten och det har inte gjorts. Bara några exempel på vad som saknas är:

 • Hur förskolans framtid kan påverkas, när föräldrarna skjutsar sina andra barn till skolan?
 • Vad innebär en nedläggning av idrottshallen för föreningslivet och folkhälsan?
 • Vilka konsekvenser blir det om skollokalerna blir ståendes tomma?
 • Vad medger dagens detaljplan för verksamhet inom området och vad behövs för att ändra detaljplanen och vad skulle kunna rymmas inom detaljplansområdet?
 • Min ståndpunkt har inte ändrats efter de kompletteringar som gjorts. Jag anser att Laxne skola ska bevaras och att arbetet med profilering etc enligt vårt förslag omedelbart ska påbörjas efter kvällens fullmäktige.

   

  Mats Dellrud (gruppledare MP)

Läs mer

Respektlös behandling av Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare!

Respektlös behandling av Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare!

Samtidigt som Kommunfullmäktige den 7:e juni skulle behandla ärendet om Laxne skola

så kallades det till ett föräldramöte på Welandersborgs skola dit vårdnadshavare till barn i Laxne skola bjudits in. Det är bara ett exempel på den respektlösa behandling som elever och deras vårdnadshavare i Laxne skola utsatts för. Här kommer fler exempel och då nämner jag inte ens att utskick av olika blanketter m m föregått de politiska besluten.

 

Vid samma Kommunfullmäktige avslutade Kommunstyrelsens ordförande, Johan Rocklind, genom att uppmana oppositionen att inte återremittera ärendet för kompletterande handlingar. Det visar på en oerhörd respektlöshet mot Laxne skolas elever och deras vårdnadshavare, eftersom det innebär att majoriteten tydligt markerar att oavsett vilken fakta som kommer fram i de kompletterande handlingarna, så är majoriteten inte beredd att ompröva sitt beslut om nedläggning.

 

Vid Kommunfullmäktige den 20 juni, då ärendet om Laxne skolas bevarande ska fattas, så läggs denna punkt som nummer 27 av 28 ärenden. Självklart borde ett sådant ärende med så stort allmänt intresse lagts in tidigt i dagordningen.

 

På kommunens hemsida skrivs att en 1-årig lösning finns för fritids i Laxne. Vad händer sen? Ska barn och föräldrar få uppleva nya indragningar om ett år eller vad avses med att ta fram ett förslag på en 1-årig övergångslösning?

 

Jag tycker majoriteten skött hela detta ärende på ett respektlöst och oprofessionellt sätt! Läs nedan och dra era egna slutsatser.

 

Vartefter tiden har gått och jag ser hur ärendet hanterats, så inser jag en sak allt mer tydligt och det är att det här är inget snabbt påkommet beslut som majoriteten vill påstå, utan det handlar om en politisk strategi från majoritetens sida som pågått under en längre tid.

 • Jag citerar ur mitt anförande från Kommunfullmäktige den 16 november 2015: ”Det som är mest intressant i majoritetens framtidsplan, är det som inte står i den. Majoritetens framtidsplan för 2016, innebär en kraftig besparing på barn och ungdomar i Gnesta kommun, 6.6 miljoner kronor! Men inte med ett ord, nämner man på vilket sätt denna besparing ska genomföras. Visserligen är det Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för att nämndens budget följs, men som ansvarsfull ledamot i Kommunfullmäktige måste man ändå sätta sig in i vad beslutet man fattar innebär för våra barn och unga i Gnesta. I Eskilstuna har det varit stor uppståndelse kring att man behöver sänka skol- och elevpengen med 2.5%. I Gnesta kommer majoritetens motsvarande besparing behöva bli över 3%. Eller är det kanske ytterskolor som majoriteten vill lägga ner?”
 • Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte den 17 december 2015. Togs följande beslut, jag citerar ur protokollet: 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera grundskolans pedagogiska verksamhet
 • Sweco Society fick uppdraget att göra denna utvärdering/utredning. Här citerar jag igen direkt ur deras utredning och den inledande workshopen med tjänstepersoner och politiker: ”En övergripande slutsats från den inledande workshopen var att medverkande parter, rektorer och förvaltningstjänstemän, såg ett behov av en tydligare styrning från ansvariga för grundskolan i kommunen både vad gäller den pedagogiska verksamheten och resursfördelning via skolpeng. Politikerna framhöll vikten av att skolorna är organiserade på ett sätt som säkerställer goda studieresultat. Det ifrågasätts om det är rimligt att tro att en skola av Laxnes storlek verkligen kan hålla den kvalitet som krävs för en väl fungerande skola.” Alltså redan i den inledande workshopen har de politiska företrädarna från BoU talat om sin inställning till Laxne skola.
 • Men hur gick det då vid det avslutande seminariet den 31 mars 2016, Då Sweco Societys rekommendation att lägga ner Laxne skola presenterades? Här citerar jag igen ur Sweco Societys utredning: ”Flera uttryckte att de såg det som särskilt viktigt att komma till rätta med problemen med elevtillströmningen till Laxne skola och att det här är angeläget med ett snabbt beslut om hur kommunen tänker gå vidare i denna fråga.”
 • Men hur snabbt togs beslutet om att lägga ner Laxne skola? Från Barn- och Utbildningsnämndens möte den 25 april citerar jag ur protokollet: § 27 Förvaltningschefen informerar ~ Swecos rapport ~ SKL:s rapport Alltså inget uppdrag från nämnden att förvaltningen ska återkomma med förslag till beslut om förändrad skolorganisation etc, utan förvaltningschefen informerar helt enkelt om dessa rapporter och vad Sweco rekommenderar.
 • Trots att inga beslut eller uppdrag till förvaltningen finns, så verkar den allmänna uppfattningen vara att Laxne skola ska läggas ner. Barnen på Laxne skola informeras om nedläggningen, trots att varken all personal eller föräldrar fått någon information om detta och är helt ställda inför barnens förtvivlan och frågor. Föräldrarna informeras till slut på ett möte den 18:e maj. Efter påtryckningar hålls ett allmänt möte den 23:e maj, då förvaltningen fortfarande säger att underlagen för beslut ännu ej är klara. Trots det har politiker från majoriteten vid flera tillfällen till media redan sagt att det nog inte finns någon möjlighet att de ska fatta något annat beslut än om en nedläggning. Det gör man trots att underlagen inte är klara!
 • Först den 1:a juni 2016 tas ett beslut att anta en förändrad skolorganisation i Barn- och Utbildningsnämnden och att Laxne skola ska läggas ner redan från hösten 2016.

Är det någon som tycker att detta ärende sköts på ett bra sätt och att majoritetens beslut baseras på ett gennomarbetat underlag?

 

Mats Dellrud (gruppledare)

Läs mer

Anmärkningsvärt bristfälligt underlag inför ny skolorganisation!

Anmärkningsvärt bristfälligt underlag inför ny skolorganisation

 

Jag vet att det gäller att hålla sig kort för att alla ska läsa ett inlägg, men i det här fallet så måste jag ändå skriva detta omfattande inlägg.

 

Detta är bara ett axplock av det som saknas i underlaget inför beslut och ingen behöver vara Einstein för att inse att det här beslutet inte fattas på ett genomtänkt och klokt sätt.

 

Majoritetens politiker har min fulla respekt om de väljer att dra tillbaka förslaget om att lägga ner Laxne skola med orsak att underlaget är för bristfälligt.

 

 

Underlaget i handlingarna gällande Laxne skola är anmärkningsvärt bristfälligt. Förutom rena faktafel, innehåller det också felaktiga beräkningar osv. Här är några exempel:

 • Ekonomiska konsekvensbeskrivningen stämmer inte med text eller vid beräkning. Här är några av exemplen på detta: * Ur underlaget: ”Den personal som finns anställd på Laxne skola kommer vid en avveckling av skolan erbjudas att följa med till Welandersborgs skola om eleverna väljer att gå där.” Trots texten ovan, så minskas konstnaden för personal i den ekonomiska konsekvensbeskrivningen från 2.4 mkr på Laxne till 1.4 mkr på Welandersborg, vilket i realiteten borde vara två tjänster som försvinner, men som inte framgår någonstans i underlaget. * I den ekonomiska beskrivningen står det att: ”Sammantagna minskade kostnader uppgår till 3 593 976 kr Till detta tillkommer en minskad kostnad för lokaler. Som tidigare nämnts i denna utredning uppgår hyreskostnaden för lokalerna på Laxne skola till nästan 3,5 miljoner kr. Hyreskostnaden kommer att finnas kvar i barn- och utbildningsnämnens budget tills dess att annan hyresgäst tar över lokalerna.” Enligt ovanstående text skulle Laxne skola inkl. hyra kosta drygt 7 mkr per år, men på ett annat ställe i underlaget står det att kostnaden för Laxne skola är drygt 5.8 miljoner kronor. En skillnad på 1.2 mkr som inte redovisas i underlaget. Samtidigt vet vi inte hur länge som hyran för Laxne skola ska betalas av Barn- och Utbildning och därför måste denna kostnad tillsvidare betalas av grundskolans elever, även om Laxnes elever flyttas till annan skola.
 • Lokalutredning för Laxne skola saknas Det finns ingen utredning som tagit fram underlag om hur lokalerna skulle kunna användas för annan verksamhet än skola, om förskola, matbespisning och idrottshall ska kunna vara kvar i nuvarande lokaler. Det redovisas inte heller vad detaljplanen tillåter för verksamhet som får bedrivas inom detaljplanen.
 • Underlaget för antalet elever stämmer inte. Ett exempel är antalet elever i Laxne skolas upptagningsområde som anger att det finns 75 elever i åldern 6-12 år. I underlaget är det bara 48 elever som redovisas. 30 som går i Laxne skola och 18 som går i andra skolor. Var finns övriga 27 elever?
 • I underlaget hänvisas också till att befolkningen minskat med 8% de senaste 12 åren, men det nämns bara som en bisats att under samma period har antalet elever i åldern 6-12 år ökat med mer än 10%, från 68 till 75 elever. Det betyder att fler barnfamiljer än tidigare bor i området, trots minskad befolkning. Vi ställer oss också frågande till den uppgift som redovisas från SCB att befolkningen inom de närmaste åren skulle minska med ytterligare 10% samtidigt som Gnesta kommuns befolkning kommer öka kraftigt de närmaste åren. Det kan bara betyda att den nuvarande majoriteten inte kommer bibehålla och utveckla ytterorterna och landsbygden i kommunen, utan gör all satsning på Gnesta tätort. Det skulle också vara intressant och veta hur frågan är ställd till SCB, när ett område så nära Storstockholm kommer beräknas bli värsta avfolkningsbygden.
 • Det saknas en komplett lokalutredning för samtliga skolor i kommunen, där F-6 redovisas och inte bara F-5. Det framgår därför inte av underlaget att skolorna i Gnesta tätort är på väg att bli överfyllda. Dansut passerar redan till hösten sin maxgräns och man kommer behöva använda andra lokaler (en förskoleavdelning och en villa för sin verksamhet). Det har inte heller tagits hänsyn till att det beslutats om att bygga flera hundra bostäder i Gnesta tätort de närmaste åren och det då ökade antalet elever finns inte medräknat i underlaget. Hur ska de få plats i redan fullstora klasser på Freja och Dansut? Ett asylboende förväntas öppnas under sommaren i Gnestatätort och det räknas med cirka ytterligare 40 elever i klass F-9. Samtidigt vill majoriteten lägga ner Laxne skola som har de nyaste skollokalerna och utrymme att ta emot fler elever.
 • Den demografiska bilden över antalet elever är inte komplett. Det saknas underlag om hur många elever som förväntas börja i skolorna under de närmaste tre åren, barn födda 2011-2013.
 • Det saknas också flera enkätundersökningar som borde genomförts för att få ett gediget underlag. Till exempel: * Enkät till vårdnadshavare varför eleverna inte går i Laxne skola, trots att de tillhör denna skolas upptagningsområde och vad som kan göras för att eleverna skulle kunna börja i Laxne. * En enkät saknas bland Gnestas vårdnadshavare och elever, för att undersöka intresse om att gå i Laxne skola och få busskortet utan kostnad. Gnesta tätorts skolor har relativt många elever samt stora klasser och för en del elever skulle en mindre skola och klass vara en viktig möjlighet och förutsättning att nå målet för ett gott lärande.
 • I underlaget finns inte redovisat vad som skulle behövas för att vända trenden med vikande elevunderlag på Laxne skola. Det finns inte något exempel på skolor som vänt trenden med sjunkande elevantal och hur det har åstadkommits och vad det krävt för eventuella resurser osv.
 • Det saknas en konsekvens- och riskanalys inför nedläggningen, både när det gäller utrymmet på kvarvarande skolor när 6:orna flyttas tillbaka från Freja samt hur elever och deras familjer påverkas vid ett så hastigt beslut, så att barnen inte ens hinner besöka sin nya skola. Men också hur Laxne med landsbygd påverkas vid ett beslut om nedläggning av skolan. Även om majoriteten låtsas att den frågan inte är Barn- och Utbildningsnämndens ansvar, så är det en fråga för Kommunfullmäktige och då ska det underlaget tagits fram och finnas tillgängligt i god tid. Det räcker inte med en kort hänvisning till en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Educational Planning (2012). Utan här handlar det om hur det lokalt kan påverka Laxne med omgivande landsbygd och framförallt vad kommunen ska göra för att motverka negativa effekter vid en nedläggning.

 

 

Mats Dellrud (gruppledare MP Gnesta)

Läs mer

Laxne skola – Är det majoritetens vilja som saknas?

Laxne skola – Är det majoritetens vilja som saknas?

En av de orsaker som majoriteten menar att en eventuell nedläggning av Laxne skola beror på, är att Laxne skola är för dyr hyresmässigt och därför blir kostnaden per elev för hög. Därför har jag ställt några frågor kring hyresavtalet till förvaltningen. Jag har inte fått se det ursprungliga hyresavtalet, men mina frågor som jag ställt har besvarats så här:

”Avtalet löper ut den 31 dec 2018 och det går inte säga upp det i förväg, men vi kan från kommunens håll omförhandla det om verksamheten ändras. Den kostnad som står i avtalet uppräknas varje år så den är inte aktuell. Hyreskostnaden per år uppgår till:

3 473 856 kr
Gnesta kommun kommer att ha ett nära samarbete med fastighetsägaren, som är vårt helägda dotterbolag GFAB, kring kommande användning och finansiering av skollokalerna i Laxne om skolan läggs ned”
Det känns väldigt märkligt om hyresavtalet kan förhandlas om i förväg ifall verksamheten i lokalen ändras, men att en sådan förhandling inte kan göras för att rädda Laxne skola. Det känns också märkligt att Gnesta kommun säger sig komma ha ett nära samarbete med fastighetsägaren, GFAB, ifall skolan läggs ned, men det samarbetet och omförhandlingen tycker jag ska ske nu för att kommunen inte ska kunna skylla på att hyreskostnaden är orsaken till nedläggningen!

 

Andra viktiga aspekter som måste genomföras är en ordentlig marknadsföring och profilering av Laxne skola samt undersöka varför föräldrar och elever som bor nära Laxne skola ändå valt en annan skola. Saknas majoritetens vilja även för detta, eftersom det verkar som de bestämt sig utan att ha all fakta och underlag inför beslutet.

 

Det här handlar om hur norra delen av Gnestas landsbygd ska kunna bibehållas och utvecklas. Därför måste vi se på frågan från fler håll än det ekonomiska och en skola är en mycket viktig faktor för en levande landsbygd!

 

Mats Dellrud (Gruppledare MP)

Läs mer

Majoritetens agerande i frågan om Laxne skola är helt oacceptabelt!

Med anledning av bland annat Sven Andersons, (vice ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden i Gnesta) intervju tidigare i morse i Radiosörmland, vill vi informera er om att det borde finnas saker som kan påverka ett beslut om Laxne skolas framtid.

Nedanstående brev skickade vi i Miljöpartiet till alla partier i Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta för två veckor sedan. Inget intresse har funnits från majoriteten att diskutera med oss, varken om Laxne skola eller arbetet med att bibehålla och utveckla landsbygden.

För att kunna ta fram ett genomtänkt förslag, har vi också ställt kompletterande frågor till förvaltningen som bl a handlar om hur hyreskontraktet ser ut för skolan och statistik om kommande årskullar i Gnestas skolor. Nu har det gått 10 dagar och vi har ännu inte fått svar.

Även om beslutet i nämnden har flyttats fram till 1:a juni, så blir det svårt för oss att genomföra vårt arbete i opposition, när vi inte får svar på våra frågor inom rimlig tid.

I rapporten som Sweco Society lämnat finns det många frågetecken som behöver undersökas närmare. Många saker bygger på påståenden från enskilda personer/politiker och finns inte underbyggt med fakta. Dessutom har inte Sweco Societys rekommendationer om att göra fördjupade analyser följts. Här är ett utdrag ur rapporten som handlar om rekommendationen att lägga ner Laxne skola:

”· Nedläggning av Laxne skola kan påbörjas omgående inför terminsstarten 2016. Här är det angeläget att omgående analysera en alternativ användning av lokalerna. Genom att lokalerna är relativt nya borde de ganska enkelt kunna anpassa för alternativ verksamhet t.ex. boende för äldre eller flyktingar, alternativt förskola om sådant behov föreligger. Observera vikten av att även involvera berörd personal, fackliga representanter, elever och föräldrar. Här behövs en tydlig kommunikationsplan.”

 

Redan nu har majoriteten begått ett stort misstag och inte genomfört en tydlig kommunikationsplan. På det sätt som elever, föräldrar och delar av personalen m fl fick reda på förslaget om nedläggning av Laxne skola är oacceptabelt! En annan fråga jag ställer mig är om Sweco inte känner till att Laxne skola redan har en förskola? Det krävs också en utredning för att eventuellt bevilja lov för annan verksamhet än skola enligt detaljplanen för Laxne skola och det görs inte i en handvändning.

Sedan finns inte underlag om det överhuvudtaget går att lägga ner Laxne skola samtidigt som ett beslut fattas om att flytta tillbaka klass 6 till övriga skolor från Freja. Det vi vet är att Dansutskolan inte kan ta emot 6:orna och troligen inte heller Kvarnbackaskolan i Stjärnhov.

Det var detta vi varnade för i budgetdebatten för 2016, när majoriteten i realiteten minskade Barn- och Utbildningsnämndens ram med drygt 6.5 mkr. En besparing måste genomföras om budget ska hållas och har man inte tänkt igenom i förväg och visar på vilka besparingar det ska vara,så blir det på detta sätt, helt ohållbart.

Detta är ett utdrag från SN-bloggen dagen efter budgetdebatten i höstas:

” Majoriteten gör en besparing på 6.6 mkr på barn och ungdomar i Gnesta!

Efter gårdagens budgetdebatt i Gnesta Kommunfullmäktige, står det klart att majoriteten med stöd av bl a Centern och SD, gör en besparing i barn- och utbildningsnämnden på mer än 6.6 miljoner kronor 2016. Det som känns allra värst är att man inte ens med ett ord vill berätta om vilka neddragningar man kommer göra, utan överlåter det ansvaret helt till Barn- och utbildningsnämnden. Det blir ju enklare så för majoriteten, än att ta en öppen debatt i Kommunfullmäktige.”

Läs gärna hela inlägget, så inser ni hur rätt vi hade redan då…

 

 

 

Nedan följer det brev som skickats till övriga partier i Barn- och Utbildningsnämnden:

Behåll och profilera Laxne skola

 

Med anledning av den utredning som Barn- och utbildningsnämnden beställt och nu fått svar på som föreslår att Laxne skola ska läggas ned samt att det arbetet påbörjas omgående inför terminsstart hösten 2016, så skulle vi i MP Gnesta vilja delge er våra tankar kring detta. Vi hoppas att ni är intresserade av att diskutera frågan vidare tillsammans med oss. För oss handlar det inte bara om att lägga ned Laxne skola, utan hur Gnesta kommun vill arbeta för att bibehålla och utveckla landsbygden.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor, fortsatta diskussioner eller för mer information!

 

 

 

Ställningstagande

Miljöpartiet de gröna i Gnesta anser att det är viktigt att inga förhastade beslut fattas och därför ska inte Laxne skola läggas ned till hösten 2016. Istället vill vi att Laxne skola ska profileras för att fler elever ska vilja börja i Laxne skola. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig dialog med elever, föräldrar, personal och andra som bor i Laxne med omnejd.

Vårt 6-punktsprogram innehåller konkreta förslag som MP Gnesta föreslår ska genomföras:

 1. Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 23:e maj, ska en utredning samt en arbetsgrupp tillsättas. Deras arbete ska vara slutförda och presenteras till nämnden i oktober. Utifrån vad som framkommer i denna utredning, tas beslut före nyår om den fortsatta processen.
 2. I utredningsuppdraget ska bland annat nedanstående frågeställningar beaktas: * Konsekvensanalys Vad kan inträffa om Laxneskola läggs ner, både för Laxne som tätort och för den omkringliggande landsbygden. Ett exempel är om förskolan kommer finnas kvar någon längre tid, när föräldrarna ändå måste skjutsa syskon etc till skolor i andra delar av kommunen. * Utvecklingsmöjligheter Vilka möjligheter finns det att utveckla verksamheten på Laxneskola. Dels kan det handla om att profilera skolan för att få fler elever, men det kan också t ex vara att låta äldre i bygden få möjlighet att äta lunch på skolan och använda gymnastiksalen för sittgympa och andra aktiviteter. * Hur kan det säkerställas en god pedagogisk kvalitté, även om skolan har relativt få elever och personal. * Skolledning och personal Hur ska det fungera för mindre skolor, när det gäller skolledning och personal. En tanke skulle vara att ha en undervisande rektor, så att rektor finns på plats alla dagar och inte bara en dag i veckan. Det är viktigt att lärare och övrig personal känner uppskattning, trygghet och motivation i sitt arbete. Vad fungerar bra idag och vad behöver förändras för att fungera bra framöver. * Goda exempel Det ska undersökas hur andra mindre skolor gjort, när de genomfört en profilering och vi ska ta del av deras erfarenheter, både misstag och vad som fungerat bra. * Profilering Hur kan en profilering genomföras. I denna del har arbetsgruppen en viktig roll, för att komma med förslag på lämplig profilering etc. Hur kan personal med den kompetens som behövs knytas till skolan och vad skulle kostnaden bli etc.
 3. Arbetsgrupp Omgående skapas en arbetsgrupp med personal på Laxneskola (gärna med representanter från förskola, skola och fritids), företrädare för föräldrar, förvaltningen samt från politiken. Denna grupp jobbar fram förslag på eventuella profileringar av skolan, utifrån önskemål från bland annat elever och vad som är fungerande för personal m m. En gemensam profilering från förskola till skola skulle kunna vara en möjlighet. Arbetsgruppen ska vara ett (bollplank) för utredningsansvariga, för att kunna få svar på frågeställningar som uppkommer under utredningens gång. Om majoriteten i Gnesta kommun ger Miljöpartiet möjlighet, är vi gärna en aktiv del av denna arbetsgrupp.
 4. Skolkort till nya elever på Laxneskola Samtliga elever i Gnesta kommun erbjuds att börja i Laxneskola från hösten 2016. De som behöver får då skolkorten utan kostnad, även om Laxneskola inte är deras basskola. Till exempel är skolorna i Gnesta högt belastade med många elever och finns det elever som vill gå på en mindre skola, ska de få möjligheten att åka till Laxneskola.
 5. Elev- och föräldraenkät En elev- och föräldraenkät genomförs bland alla som har Laxne skola som basskola, för att undersöka vad som är bra med skolan idag, förslag på förbättringar och i förekommande fall varför hen inte går på Laxne skola. Enkäten genomförs före sommaren och kan även innehålla frågor om vilken profilering som hen skulle önska att Laxne skola hade.
 6. Val av skola 2017 När valet till skola 2017 genomförts, kan vi börja se hur stort genomslag en profilering får och den fortsatta processen beslutas.

Mats Dellrud (Gruppledare)

Läs mer

Behåll och profilera Laxne skola

Vid gårdagens medlemsmöte i MP Gnesta, antogs följande ställningstagande i frågan om Laxne skola.

 

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta beställde i december 2015 två utredningar som dels handlar om den pedagogiska verksamheten i grundskolorna samt en översyn av skolpengsmodell.

Utredningen föreslår bland annat att Laxne skola läggs ned och att det arbetet påbörjas omgående inför terminsstart hösten 2016.

Vi har inte fått tagit del av hela utredningen ännu, men det har framkommit att även förvaltningen och politiken får kritik.

 

 

Ställningstagande

Miljöpartiet de gröna i Gnesta anser att det är viktigt att inga förhastade beslut fattas och därför ska inte Laxne skola läggas ned till hösten 2016. Istället vill vi att Laxne skola ska profileras för att fler elever ska vilja börja i Laxne skola. Det är också viktigt att ha en kontinuerlig dialog med elever, föräldrar, personal och andra som bor i Laxne med omnejd.
Vårt 6-punktsprogram innehåller konkreta förslag som Miljöpartiet de gröna i Gnesta vill genomföra:

 1. Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 23:e maj, ska en utredning samt en arbetsgrupp tillsättas. Deras arbete ska vara slutförda och presenteras till nämnden i oktober.
 2. I utredningsuppdraget ska bland annat nedanstående frågeställningar beaktas: * Konsekvensanalys Vad kan inträffa om Laxneskola läggs ner, både för Laxne som tätort och för den omkringliggande landsbygden. Ett exempel är om förskolan kommer finnas kvar någon längre tid, när föräldrarna ändå måste skjutsa syskon etc till skolor i andra delar av kommunen. * Utvecklingsmöjligheter Vilka möjligheter finns det att utveckla verksamheten på Laxneskola. Dels kan det handla om att profilera skolan för att få fler elever, men det kan också t ex vara att låta äldre i bygden få möjlighet att äta lunch på skolan och använda gymnastiksalen för sittgympa och andra aktiviteter. * Hur kan det säkerställas en god pedagogisk kvalitté, även om skolan har relativt få elever och personal. * Skolledning och personal Hur ska det fungera för mindre skolor, när det gäller skolledning och personal. En tanke skulle vara att ha en undervisande rektor, så att rektor finns på plats alla dagar och inte bara en dag i veckan. Det är viktigt att lärare och övrig personal känner uppskattning, trygghet och motivation i sitt arbete. * Goda exempel Det ska undersökas hur andra mindre skolor gjort, när de genomfört en profilering och vi ska ta del av deras erfarenheter, både misstag och vad som fungerat bra. * Profilering Hur kan en profilering genomföras. I denna del har arbetsgruppen en viktig roll, för att komma med förslag på lämplig profilering etc. Hur kan personal med den kompetens som behövs knytas till skolan och vad skulle kostnaden bli etc.
 3. Arbetsgrupp Omgående skapas en arbetsgrupp med personal på Laxneskola (gärna med representanter från förskola, skola och fritids), företrädare för föräldrar, förvaltningen samt från politiken. Denna grupp jobbar fram förslag på eventuella profileringar av skolan, utifrån önskemål från bland annat elever och vad som är fungerande för personal m m. En gemensam profilering från förskola till skola skulle kunna vara en möjlighet. Arbetsgruppen ska vara ett (bollplank) för utredningsansvariga, för att kunna få svar på frågeställningar som uppkommer under utredningens gång. Om majoriteten i Gnesta kommun ger Miljöpartiet möjlighet, är vi gärna en aktiv del av denna arbetsgrupp.
 4. Skolkort till nya elever på Laxneskola Samtliga elever i Gnesta kommun erbjuds att börja i Laxneskola från hösten 2016. De som behöver får då skolkorten utan kostnad, även om Laxneskola inte är deras basskola. Till exempel är skolorna i Gnesta högt belastade med många elever och finns det elever som vill gå på en mindre skola, ska de få möjligheten att åka till Laxneskola.
 5. Elev- och föräldraenkät En elev- och föräldraenkät genomförs bland alla som har Laxne skola som basskola.
 6. Val av skola 2017 När valet till skola 2017 genomförts, kan vi börja se hur stort genomslag en profilering får och den fortsatta processen beslutas.

 

Mats Dellrud (Gruppledare) Anja Held (Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden)

 

Läs mer

Ge plats för cykeln i centrum!

Vid Samhällsbyggnadsnämndens möte togs beslut om projektering av Västra Storgatan på sträckan Tingshusgatan-Thulegatan. Tyvärr utvecklas Gnesta centrum på ett sätt, där bilisterna prioriteras. Om det inte finns cykelparkeringar, är det på gångytorna som cykelparkering kommer ske. För att alla på ett säkert sätt ska kunna passera över Västra Storgatan i centrum, skulle hastigheten behöva vara 30 km och inte 40 km som nu beslutats. Därför reserverade sig Miljöpartiet på nämndens möte.

 

Reservation till ärende 4, Västra storgatan Centrum – uppdrag om projektering, på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

 

Förslaget om ny utformning av Västra Storgatan, sträckan Thulegatan – Tingshusgatan, har många förtjänster. Det är positivt att fotgängare och cyklister

får ta större plats i gaturummet. Det är dock negativt att hastighetsbegränsningen på gatan föreslås bli oförändrad. En trevlig, trygg och säker trafikmiljö

för barn och vuxna förutsätter lägre hastigheter. Miljöpartiets förslag var att gatan skulle få hastighetsbegränsningen 30 km/h.

 

För att cykling ska vara ett attraktivt sätt att transportera sig på behöver tillräckligt stort utrymme avsättas för såväl cykelparkering som själva cyklandet.

Det är positivt att det i förslaget finns en, från gångbanan, separat cykelbana, den skulle dock behöva vara bredare för att ta hänsyn till såväl att skillnaderna

i hastighet är stor bland cyklister som att lastcyklar och cykelkärror blir allt vanligare. Likaså skulle det behövas parkering för cyklar längs med gatan,

utan att gångbanan tas i anspråk. Miljöpartiets förslag var att hälften av ytan för kantstenparkering skulle reserveras för cykel. 

 

Carl Werner

 

Miljöpartiet de gröna

 

 

 

Läs mer

Gender budgeting – En utmärkt metod för att uppfylla jämställdhetsplanen i Gnesta

Vid föregående Kommunfullmäktige avslog majoriteten Miljöpartiets motion om Gender Budgeting. Nedan kan ni läsa vår skriftliga reservation och det trista faktum som visar att majoriteten även i jämställdhetsarbetet tar ett steg tillbaka i jämförelse med den förra majoritetens inriktning och målsättning.

 

 

 

Skriftlig reservation

Kommunfullmäktige: 2016-03-29

Ärende: Motion – Inför gender budgeting som budgetverktyg

 

Majoritetens motivering att avslå motionen lyder: ”Motionen avslås med hänvisning till att det pågående genomförandet av den nya jämställdhetsplanen ska prioriteras i jämställdhetsarbetet”.

Under förvaltningens synpunkter uppges också:

”En översyn av budgetarbetet har påbörjats med målsättningen att införa ett nytt sätt att arbeta med budgeten 2017 där perspektivet jämställdhetsintegrering kommer att undersökas och utvecklas.”

 

Vi anser att gender budgeting är en utmärkt metod som kan användas för att uppfylla jämställdhetsplanens mål och ligger i linje med planens intentioner.

Det skulle också vara en ypperlig tidpunkt att införa gender budgeting som budgetverktyg i samband med att kommunen gör en översyn av budgetarbetet inför 2017 och vara ett stort stöd vid utvecklandet av ett jämställdhetsintegrerat perspektiv.

Införandet av gender budgeting skulle också vara helt i linje med det omfattande och ledande jämställdhetsarbete som Gnesta kommun utvecklade under förra mandatperioden. Genom att avslå motionen, visar majoriteten att även i jämställdhetsarbetet tas ett steg tillbaka i jämförelse med den förra majoritetens inriktning och målsättning.

 

 

För Miljöpartiet de gröna i Kommunfullmäktige

Carl Werner

Eva Skyllberg

Mats Dellrud

Marja Kiander

Läs mer

Ännu ett steg tillbaka för demokratin i Gnesta och ett nytt sätt att gömma Miljö- och hållbarhetsfrågorna!

Ännu ett steg tillbaka för det demokratiska arbetet i Gnesta och ett nytt sätt att gömma Miljö- och hållbarhetsfrågorna! Det innebär beslutet som Kommunstyrelsen fattade vid sitt möte i måndags. Därför lämnade Miljöpartiet in nedanstående skriftliga reservation mot att avskaffa Miljö- och hållbarhetsutskottet. Ett utskott som majoriteten låtit bli att välja ledamöter till i snart 1.5 år.

 

 

 

Skriftlig reservation

Kommunstyrelsen: 2016-04-11

Ärende 8: Avskaffande av miljö- och hållbarhetsutskottet

 

Miljö- och hållbarhetsfrågorna har hittills under denna mandatperiod i stort sett inte varit uppe på agendan alls. Därför är vi glada att majoriteten äntligen vill lyfta dessa viktiga frågor igen. Däremot görs det på helt fel sätt. Självklart ska Miljö- och hållbarhetsutskottet vara kvar och ledamöter tillsättas vid nästa Kommunstyrelsemöte, så Miljö- och hållbarhetsfrågorna äntligen kommer upp på agendan igen med ledamöter som är intresserade av att jobba med dessa frågor.

 

Planeringsutskottets förslag att de ska ta över delar av Miljö- och hållbarhetsutskottets ansvarsområden, blir ytterligare ett sätt för majoriteten att begränsa det demokratiska arbetet i Gnesta kommun och minska möjligheterna för övriga politiker att påverka Gnestas framtid. Dels knyts beslutsfattandet och makten ännu mer till ett fåtal politiker som ska ha kunskap och hinna sätta sig in i alla olika sakområden som det handlar om när hen ska fatta kloka och genomtänkta beslut. Ingen kan allt och ingen har tid att sätta sig in i alla sakområden. Därför borde fler personer få arbeta aktivt med politiken i Gnesta kommun, även fler politiker inom majoriteten. Det handlar också om att övriga politiker inte kan få tillgång till kallelserna till Planeringsutskottet, utan bara minnesanteckningar (efter att ansvarig på kommunen först ska ge sitt tillstånd att vi kan få ut det som allmän handling). Det gör att övriga politiker inte har tillgång till underlag, utan bara kan se vad Planeringsutskottet kommit fram till (i bästa fall).

 

Därför föreslog vi Kommunstyrelsen att:
1. Förslaget från Planeringsutskottet att avskaffa Miljö- och hållbarhetsutskottet avslås

2. Vid nästa Kommunstyrelse görs val av ledamöter till Miljö- och hållbarhetsutskottet

 

Miljöpartiet de gröna

Mats Dellrud och Eva Skyllberg

Läs mer