Agera i regionsfrågan nu!

Nedan följer det uttalande som MP de gröna i Gnestas årsmöte gjorde vid sitt årsmöte i söndags. I en så här stor fråga som regionsindelningen är för Gnesta kommuns framtid, måste även majoriteten i Gnesta inse att en gemensamt framtagen strategi är viktigare än någon slags prestige att inte samarbeta utanför den egna majoriteten. Läs gärna också dagens artikel i SN.

 

Pressmeddelande: Agera i regionsfrågan nu!

 

Uttalande av Miljöpartiet de gröna i Gnestas årsmöte

Bakgrund

Regionsfrågan har varit aktuell för Gnesta kommun under flera år. Utredningar genomfördes 2012 och 2013, gällande ett eventuellt länsbyte till Stockholm, eftersom vi befarade att en ny region skulle utformas till nackdel för Gnesta kommuns invånare.

2013 beslutade dåvarande politiska majoriten i Gnesta med MP, S och V, att en folkomröstning om ett eventuellt länsbyte till Stockholm skulle genomföras i samband med riksdagsvalet 2014. Ett väl genomarbetat och faktabaserat material skulle tas fram inför folkomröstningen.

Under våren 2014 bröt S överenskommelsen med den övriga majoriteten och kom istället överens med M att en folkomröstning inte skulle genomföras under 2014.

Till stor del arbetspendlar och fritidsreser invånarna i Gnesta kommun till Södertälje och Stockholm. Vi har inte heller någon naturlig förbindelse med större vägar eller järnväg till några andra orter utanför nuvarande Sörmlands län och i dagsläget inte heller med de norra länsdelarna. Därför känns det förslag som presenteras till regionsindelning märkligt för Gnesta, när vi i stort sett alltid måste passera Stockholms regionen för att kunna ta oss till andra delar av vår egen nya region.

Den nuvarande majoriteten har i media gått ut med att man ska avvakta det slutliga förslaget och att det ska skötas på länsnivå, men i realititen måste Gnesta kommun agera nu och inte vänta tills allt är över. Oavsett om förslaget på regionsindelning ändras något, så kommer Gnesta kommun fortfarande ha arbetspendling med mera till Stockholmsregionen.

Miljöpartiet de gröna i Gnestas årsmöte uppmanar majoriteten i Gnesta att:

  1. Kalla till ett partigruppsledarmöte, där man diskuterar fram en plan hur regionsfrågan ska hanteras av Gnesta kommun.
  2. Gnesta kommun inleder diskussion med Stockholm om förutsättningarna för ett länsbyte.
  3. Om det finns möjlighet att Gnesta kommun kan ingå i Stockholmsregionen, ska en folkomröstning genomföras.

 

Miljöpartiet de gröna i Gnestas årsmöte: 2016-03-13

 

 

Läs mer

Ny gruppledare i MP Gnesta utsedd

På söndagskvällens medlemsmöte i Miljöpartiet de gröna i Gnesta, valdes Mats Dellrud till ny gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen.

  • Miljöpartiet har en viktig roll i Gnestapolitiken, säger Mats Dellrud. Det känns väldigt inspirerande att få leda Miljöpartiets arbete för en grön, jämlik och feministisk politik i Gnesta.

 

Mats Dellrud var under förra mandatperioden bland annat 1:e vice ordförande i Kultur- & Tekniknämnden samt Miljö- & Byggnämnden och ordförande i Kommunala Handikapprådet.

Förnärvarande är Mats Dellrud ledamot i Vuxen- och Omsorgsnämnden. På grund av de nya uppdragen, avsäger han sig detta uppdrag. Till ny ledamot i Vuxen- och Omsorgsnämnden valdes Bengt Landin som tidigare varit 1:e vice ordförande i dåvarande Socialnämnden.

 

Läs mer

Enig nämnd återinför städning varannan vecka!

Igår beslutade en enig nämnd att återinföra städning varannan vecka!

Från halvårsskiftet 2016, återinförs varannan veckas städning för dem som har hjälp med städning av hemtjänsten och om man vill ha det varannan vecka. Det känns bra att majoriteten till slut lyssnat på brukarna och att man nu genomför det som Miljöpartiet drivit i de två senaste årens budgetar!

 

Från halvårsskiftet avsätts pengar för varannan veckas städning och riktlinjerna ändras, så att städning varannan vecka blir första handsval, istället för var tredje vecka som det varit nu.

 

Mats Dellrud

 

Läs mer

Gnesta är en del av världen!

Gnesta är en del av världen!

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i måndags, framkom det att delar av Kommunfullmäktige i Gnesta helt förnekar och förringar klimathotet vi står inför. Ofta känner jag också att Fullmäktige lever i sin egna lilla bubbla. Det finns en värld därute som också påverkar oss i Gnesta (se anförande 1 nedan).

 

Tyvärr saknar majoritetens framtidsplan handlingskraft och konkreta förslag inför framtiden, så att vår kommun står rustat inför de kommande åren (se anförande 2 nedan).

 

Därför känns Miljöpartiets gruppledares anföranden under budgetdebatten i Kommunfullmäktige extra viktiga! Läs dem nedan.

 

Mats Dellrud

 

 

 

Anförande 1:

Ordförande, Kommunfullmäktige

Gnesta är en del av världen. Det låter ju väldigt pompöst men låt mig förklara hur jag tänker. Ofta ser vi på tillståndet i världen som något som händer någon annanstans, långt borta. Krig och terror, miljö- och klimathot, fattigdom och ojämställdhet. Det är dock uppenbart för alla som följer händelseutvecklingen att där du befinner dig, oavsett plats, är världen. När klimatet förändras påverkar det oss i Gnesta. När människor flyr för sina liv undan terror, kommer de även till oss. När ekonomin i världen går dåligt, påverkar det kommunen. För att motverka negativ påverkan med anledning av allt som händer runt omkring oss måste vi bygga ett hållbart Gnesta. Det betyder att vi ska förebygga miljö- och klimatproblem, men också se  till att vi bemöter brist på jämställdhet och lika rättigheter. Vi behöver också organisera en bra omsorg, förskola och skola. I alla frågor ska vi tänka efter före och agera innan det är försent, istället för att tänka kortsiktigt.

I vår Gröna feministiska framtidsplan satsar vi på ett hållbart Gnesta där åtgärder görs förebyggande.

Vi gör stora åtgärder inom miljö- och klimatområdet genom till exempel förändring av inköp av bilar till elbilar och elcyklar, upprättande av laddstolpar för elbilar, anställer en vägingenjör för att kunna bygga ut gång- och cykelvägar och genom att solceller ska sättas upp på kommunala byggnader. När det gäller jämställdhet vill vi anställa en jämställdhetsstrateg för att utveckla och förbättra kommunens arbete med jämställdhet. Vi vill dessutom anställa en till integrationssamordnare som ska se till att mottagandet av nya Gnestabor fungerar smidigt och för att den som kommer ny till Gnesta ska komma in i samhället. När majoriteten sparar på barn och unga gör vi i Miljöpartiet istället satsningar. Vi tar en miljon från politikerkostnader och lägger det direkt på barn- och utbildning. Dessutom satsar vi extra på att alla elever ska få tillgång till modern undervisning med hjälp av IT, genom att alla lärare ska få utbildning i detta och eleverna tillgång till varsin dator inom tre år. Vi vill dessutom att kommunen ska öppna nattomsorg och att mer ekologisk mat serveras i alla verksamheter. Miljöpartiets förslag till budget för Gnesta kommun 2016 är hållbart och innehåller förebyggande åtgärder. Gnesta förtjänar en politik som vågar och vill göra världen lite bättre.
Jag yrkar därmed avslag till majoritetens budgetförslag och bifall till Miljöpartiets Gröna feministiska budget – för miljön, klimatet och lika rättigheter.

 

 

Anförande 2:

Vi är oroliga för det budgetförslag som majoriteten lagt fram som innehåller ytterst få konkreta förslag. I budgetsiffrorna går att utläsa några få satsningar som majoriteten lyfter och av de är de flesta sådant som redan beslutats av den tidigare majoriteten. Visst är vi glada att de åtgärderna i vissa delar får fortsätta finnas kvar men bristen på fler och nya satsningar är häpnadsväckande. En stilla tanke växer sig starkare och starkare ju längre jag läser majoritetens förslag: finns det inga konkreta förslag som M och S enats om som de vill berätta om för Gnestaborna i detta, årets viktigaste beslut om Framtidsplan, dvs budget för hela kommunen? Bristen på handlingskraft som Moderaterna och Socialdemokraterna i Gnesta visar riskerar att leda till att kommunen står orustade inför de utmaningar som kommer åren framöver. Att sitta lugnt i båten när havet stormar runt omkring är ingen bra taktik för att vara steget före. Förutom bristen på konkreta åtgärder innehåller majoritetens budget stora besparingar på barn- och utbildningsnämnden vilket är ansvarslöst. Varför spara på barnen som behöver våra insatser? Majoriteten berättar inte hur ni tänker spara, är det på fler barn i barngrupperna på förskolan eller har ni valt att lägga de besparingarna på fler barn i skolklasserna. Det är sådant som en budget brukar berätta men här finns ingen fakta om det. Jag är bekymrad över att den nya majoriteten inte enats om förslag för kommunen hur vi ska förbättra skolan och förskolan, hur ska vi bemöta miljö- och klimathoten. Hur tänker den nya majoriteten bygga ett hållbart Gnesta är min fråga? Vi politiker har ett ansvar både i vardagen för att alla verksamheter ska ha de resurser och mål de behöver men även att ta större grepp och ta vårt ansvar att leda och styra kommunen. Jag är väldigt tveksam till om majoritetens budget tar det ansvaret.
 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Majoriteten gör en besparing på 6.6 mkr på barn och ungdomar i Gnesta!

Majoriteten gör en besparing på 6.6 mkr på barn och ungdomar i Gnesta!

Efter gårdagens budgetdebatt i Gnesta Kommunfullmäktige, står det klart att majoriteten med stöd av bl a Centern och SD, gör en besparing i barn- och utbildningsnämnden på mer än 6.6 miljoner kronor 2016. Det som känns allra värst är att man inte ens med ett ord vill berätta om vilka neddragningar man kommer göra, utan överlåter det ansvaret helt till Barn- och utbildningsnämnden. Det blir ju enklare så för majoriteten, än att ta en öppen debatt i Kommunfullmäktige.

 

Nedan är mitt anförande i Kommunfullmäktige, gällande det ansvar jag tycker att Kommunfullmäktiges ledamöter har i den här frågan.

Läs gärna Miljöpartiets budget på www.mp.se/gnesta

 

 

 

Jag är glad över att vi i Miljöpartiet, trots knappa ekonomiska resurser, kunnat lägga fram ett handlingskraftigt alternativ till framtidsplan! Den visar också att vi politiker, kan styra och påverka framtiden för kommunens invånare på ett positivt sätt, mot de mål vi satt upp och  uppfylla de löften vi utlovat i vårt valprogram. Allt detta finns i Miljöpartiets framtidsplan, men saknas nästan helt i majoritetens förslag.

 

Det som är mest intressant i majoritetens framtidsplan, är det som inte står i den. Majoritetens framtidsplan för 2016, innebär en kraftig besparing på barn och ungdomar i Gnesta kommun, 6.6 miljoner kronor! Men inte med ett ord, nämner man på vilket sätt denna besparing ska genomföras. Visserligen är det Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för att nämndens budget följs, men som ansvarsfull ledamot i Kommunfullmäktige måste man ändå sätta sig in i vad beslutet man fattar innebär för våra barn och unga i Gnesta. I Eskilstuna har det varit stor uppståndelse kring att man behöver sänka skol- och elevpengen med 2.5%. I Gnesta kommer majoritetens motsvarande besparing behöva bli över 3%. Eller är det kanske ytterskolor som majoriteten vill lägga ner?

Inte med ett ord nämner man detta i sin framtidsplan och det är orimligt att vi i kommunfullmäktige lämpar över hela ansvaret på en enskild nämnd. Trots allt är det vi i Kommunfullmäktige som ska styra kommunen åt det håll vi vill och det ska synas i de beslut vi fattar.

 

 

Mats Dellrud

Läs mer

Majoriteten i Gnesta nonchalerar kulturföreningarna!

Majoriteten i Gnesta nonchalerar kulturföreningarna!

På Kommunstyrelsen idag beslutades om nya regler för föreningsbidrag i Gnesta. I förslaget som majoriteten arbetat fram, väljer man att särskilja helt på aktiviteter för barn och ungdomar, beroende på om det är idrotts- eller kulturaktiviteter. Det innebär bland annat att lovaktiviteter och ledarutbildning kan genomföras av idrottsföreningar, men inte av föreningar som vill arrangera andra typer av lovaktiviteter. När majoriteten väljer att särskilja barn och ungdomar, genom att inte ge bidrag till kulturföreningar som t ex vill arrangera lovaktiviteter som dans, drama, sång, workshops, skapa-verkstäder osv, drabbar det alla barn och unga i Gnesta kommun som har kultur som fritidsintresse.

 

Trots påtalande från Miljöpartiet att reglerna skulle drabba barn och unga på det här sättet, ville majoriteten inte ändra i beslutet. Det känns nonchalant och visar att kulturföreningar inte kommer vara lika mycket värda som idrottsföreningar i Gnesta.

 

Kukkamariia Valtola Sjöberg och Mats Dellrud

Läs mer

Höjd habiliteringsersättning

Vid Vuxen- och Omsorgsnämndens möte i torsdags, beslutades att höja habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet från 8 kr till 10 kr per timme. Höjningen gäller från 2016. Det känns bra att övriga ledamöter gav sitt stöd till Miljöpartiets förslag om att höja HAB-ersättningen, eftersom ersättningen varit densamma under flera år.

 

Mats Dellrud

 

Läs mer

Inga fler ishallsaffärer!

Inga fler ishallsaffärer!

Vid förra veckans Kommunstyrelse, valde Miljöpartiet att reservera sig mot beslutet att köpa ett ännu ej bildat bolag innehållande ishallen. Med tanke på tidigare ishallsaffär, anser vi att all fakta ska finnas på bordet innan ett uppdrag ges. Vi vill t ex inte riskera att hyreskontrakt skrivna med nuvarande privata bolag fortskrider och att kommunen står utan intäkter för ishallen. Ett beslut om att förvärva ett ännu ej bildat bolag måste vara betydligt mer genomtänkt och tydligare formulerat, för att inte risker a ännu en ishallsaffär.

 

Mats Dellrud

 

Ärende: Uppdrag att förvärva bolag – Sigtuna 2:324, Ishallen

I ärendet står att kommunen ska godkänna att: ”Ge Gnesta förvaltnings AB uppdrag att förvärva ett bolag innehållande Gnesta ishall.”

På närmare förfrågan från Miljöpartiet och inläsning av det medföljande materialet framgår att det är ett inköp av ett bolag som ännu inte finns.

När kommunen tidigare sålde ishallen till en privat näringsidkare blev det en affär som många Gnestabor fortfarande minns med en negativ eftersmak.

Miljöpartiet har av princip inget emot att titta på möjligheten att köpa tillbaka ishallen men om det ska göras måste det vara på ett sätt som är säkert.

I det ärendet som nu fattades beslut om motsätter sig Miljöpartiet:

  • Köp av ett bolag som ännu inte finns. Vi lovar alltså att ”köpa grisen i säcken.”
  • Det finns ingen jämställdhetsanalys gjord på ärendet, vilket självklart borde ha gjorts.

Vi förordade på Kommunstyrelsen att vi skulle ha återkommit med ärendet när bolaget innehållande ishallen hade bildats för att sedan titta på om det är rimligt att kommunen köper det.

Vi vill även att en jämställdhetsanalys gjordes av ärendet.

Då resten av partierna i kommunstyrelsen röstade för att godkänna att bolaget innehållande ishallen köptes reserverar vi oss då vi inte vill bli ansvariga för att behandla viktiga frågor på ett ansvarslöst vis.

För Miljöpartiet i kommunstyrelsen

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Gruppledare

 

 

Läs mer

VÅR bästa tid är nu!

En av de saker som jag tror de flesta uppskattar mest med att bo i en mindre tätort, är närheten till naturen. Oavsett var man bor i tätorten, så är det bara några minuters promenad till naturen och landsbygden.

 

En av de positiva sakerna med att ha hund är att ta en tidig söndagspromenad en vårmorgon och njuta av tystnaden och fågelsången. Igår var en sådan underbar söndagsmorgon med lätt regn, ingen vind och endast fåglarna verkade vara vakna. Det är fascinerande att bara på några få minuters promenad  passera så många olika typer av natur och lyssna till de fåglar som hör just den naturtypen till.

För mig började promenaden med villaträdgårdar och en liten skogsdunge, där kajor, mesar, talgoxar, bofinkar och koltrasten höll till. När man närmar sig Sigtunaån blir det helt andra fåglar som tar över. Gäss, måsar och minsann årets första morgonpigga näktergal. När man passerat snårskogen med den karaktäristiska fasanens inte särskilt vackra rop, kommer man fram till vall och gärden. Här håller kråkor och min vårfavorit lärkorna till. Från skogen längre bort i öster hörs vårens första gök och… Men vad nu, både hunden och jag stannar mitt i steget, ett klagande skrik hörs över bygden. Det tar några sekunder innan hjärnan kopplar ihop ljud och plats och jag kan konstatera att det nu finns påfåglar på mycket närmare håll än på Eskilstuna Zoo.

 

Mats Dellrud

Läs mer

Premiärdopp om ett år!

För drygt fyra år sedan, tog vi i Miljöpartiet för första gången upp förslaget om en badplats vid Frösjöstrand. Det möttes av gapskratt i kommunens planeringsutskott… Men vi sådde ett frö som grodde och snabbt växte sig starkt! Ganska snart var alla överens om att en badplats i centrala Gnesta skulle vara något riktigt bra för Gnestaborna. Därför känns det väldigt bra att vi under den förra mandatperioden fattade beslut om en badplats i Frösjön och nu har det första spadtaget tagits. I gårdagens SN hade också Kerstin Landin med en insändare som citeras nedan.

 

Mats Dellrud

 

Snart kan du gå och bada! För 100 år sen var Frösjön i fokus för Gnestaborna. Man badade, fiskade, tvättade och tog upp is. Ångloken stannade också för att med hjälp av vattenhästen fylla på tankarna.

Men sämre tider skulle komma. Det började med att man installerade WC på Bryggeriholmen och spolade ut vattnet i sjön. Från femtiotalet minns jag hur avloppen gick raka vägen ut i Marieströmsån och att det luktade pyton. Nu vände Gnestas invånare ryggen åt sin sjö.

Men med reningsverk och allt fler anslutningar till det, så började sjön friskna till. 1995-98 var jag ordförande i dåvarande Miljö- och kulturnämnden och då intensifierades arbetet med att stoppa avloppsutsläppen. Upprepade vattenprov visade att sjöns vatten var godkänt för bad. I valet 1998 propagerade jag därför att man skulle kunna GÅ OCH BADA. Men önskan att även kunna GÅ längs vattnet, resulterade i att stigen längs ån mot Sillen röjdes fram. Där kan man nu både se sällsynta fåglar och bäverns hydda och gnagda träd.

Arbetet med att åter få Frösjön i fokus har fortsatt under åren. Bryggeriholmens invånare har både sjötomt, egen badbrygga och en båthamn som granne. Botten vid kanotangöringen har rensats från föremål och sand fyllts på. Vass och buskar har röjts vid Gnesta Strand där man kan njuta av sjöutsikten från uteserveringen. I planerna för Centrumutvecklingen ingår också en pir i sjön och mitt eget förslag är en fontän i vattnet.

När nu första spadtaget har tagits för det nya bad- och friluftsområdet vid Frönäs, kan Gnestaborna se fram mot ett nytt centralt utflyktsmål dit man äntligen ska kunna GÅ OCH BADA!

Kerstin Landin

 

Läs mer